Title: Vliv hudby na dítě školního věku
Other Titles: Influence of music on school aged children
Authors: Spourová, Růžena
Advisor: Slavíková, Marie
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10169
Keywords: dítě školního věku;hudební vkus;hudebnost;předpoklady pro komunikaci s hudbou;sémantický diferenciál;vliv hudby
Keywords in different language: school-age child;musical taste;musicality;assumptions for communication with music;semantic differential;influence of music
Abstract: Předložená práce si klade za cíl přiblížit a osvětlit problematiku vlivu hudby na dítě mladšího a středního školního věku. Konkrétněji se zabývá vlivem hudby na fyziologii, psychologii a sociologii dětí v tomto věku. Částečně je zde obsažen také vliv hudby na jiné dovednosti. Je zde kladen důraz především na kladný vliv aktivní hudební činnosti. Zároveň je zde popsána důležitost předpokladů pro komunikaci s hudbou a také charakteristika dětí školního věku, na které je práce zaměřena. Práce slouží jako přehled poznatků z celého světa, které se touto tématikou zabývaly a obsahuje také část výzkumnou, která dokazuje odlišnosti ve vnímání hudby různých žánrů mezi dětmi, které mají zkušenost s hudební aktivitou a dětmi, které se hudbě nikdy aktivně nevěnovaly.
Abstract in different language: Presented work sets its aim on description and explanation of how does the music effects primary school child. To be more specific, I work deals with music effects on physiology, psychology and sociology of children in that age.The effect on other abilities is also involved. The stress is laid primarily on positive effect of musical activity. Magnitude of family enviroment and the character of child, who is the work aimed on, is there also described. The work serves a list of knowledge from all over the world which are connected to this issue and it also contents the research section which proves differences of musical perception between children whose had experienced some kind of musical activity and children whose had not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace -Spourova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Spourova_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce543,01 kBAdobe PDFView/Open
Spourova_posudek_BP_oponent_Feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce409,94 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Spourova.pdfPrůběh obhajoby práce162,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.