Název: Probační dohled a jeho uplatnění v rámci alternativních trestů
Další názvy: Probation supervision and its application in framework of alternative sentences
Autoři: Nobilis, Petr
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Baxa, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10179
Klíčová slova: probace;probační dohled;restorativní justice;probační a mediační služba;probační úředník;alternativní tresty
Klíčová slova v dalším jazyce: probation;probation supervision;restorative justice;probation and mediation service;probation officer;alternative sentences
Abstrakt: Diplomová práce se nazývá: Probační dohled a jeho uplatnění v rámci alternativních trestů. V předkládané práci se autor pokusil o ucelený výklad probačního dohledu upraveného v zákoně o Probační a mediační službě a v trestním zákoníku v souvislosti s alternativními tresty. Práce se skládá ze sedmi částí, z nichž první je úvod, následuje historická část a pojmové vymezení probace. Za stěžejní považuje autor část čtvrtou, která obsahuje trestněprávní aspekty dohledu, kde je poměrně rozsáhlá část zabývající se mladistvými. Dále je v této části nastíněn pojem alternativního trestu a uvedení některých alternativních trestů, které se uplatňují společně s probačním dohledem. Následuje kapitola s názvem kriminologické aspekty probačního dohledu, jenž obsahuje kazuistiku týkající se mladistvého pachatele, nad kterým je vykonáván probační dohled. Poslední kapitolou je stručný exkurz do probačního dohledu na Slovensku, který je české úpravě velice podobný.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is called Probation Supervision and Its Aplication in Framework of Alternative Sentencing. There are seven chapters within this thesis. The first chapter is an introduction followed by history and the definition of probation. Chapter four, considered by the author to be the key and the most significant part, contains criminal aspects of supervision, and deals extensively with juvenile crime and juvenile offenders. In this part, the author has also outlined the term ??alternative sentence?? and presented some examples of alternative sentencing usually applied together with probation supervision. A chapter called The Criminological Aspects of Probation Supervision follows and includes case interpretation relating to juvenile offenders under probation supervision. The final chapter covers a brief description of probation supervision in Slovakia which is very similar to the Czech version.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Probacni dohled a jeho uplatneni v ramci alternativnich trestu.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nobilis_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce736,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nobilis_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce722,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nobilis_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce548,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10179

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.