Title: Probační dohled a jeho uplatnění v rámci alternativních trestů
Other Titles: Probation supervision and its application in framework of alternative sentences
Authors: Nobilis, Petr
Advisor: Škvain, Petr
Referee: Baxa, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10179
Keywords: probace;probační dohled;restorativní justice;probační a mediační služba;probační úředník;alternativní tresty
Keywords in different language: probation;probation supervision;restorative justice;probation and mediation service;probation officer;alternative sentences
Abstract: Diplomová práce se nazývá: Probační dohled a jeho uplatnění v rámci alternativních trestů. V předkládané práci se autor pokusil o ucelený výklad probačního dohledu upraveného v zákoně o Probační a mediační službě a v trestním zákoníku v souvislosti s alternativními tresty. Práce se skládá ze sedmi částí, z nichž první je úvod, následuje historická část a pojmové vymezení probace. Za stěžejní považuje autor část čtvrtou, která obsahuje trestněprávní aspekty dohledu, kde je poměrně rozsáhlá část zabývající se mladistvými. Dále je v této části nastíněn pojem alternativního trestu a uvedení některých alternativních trestů, které se uplatňují společně s probačním dohledem. Následuje kapitola s názvem kriminologické aspekty probačního dohledu, jenž obsahuje kazuistiku týkající se mladistvého pachatele, nad kterým je vykonáván probační dohled. Poslední kapitolou je stručný exkurz do probačního dohledu na Slovensku, který je české úpravě velice podobný.
Abstract in different language: This thesis is called Probation Supervision and Its Aplication in Framework of Alternative Sentencing. There are seven chapters within this thesis. The first chapter is an introduction followed by history and the definition of probation. Chapter four, considered by the author to be the key and the most significant part, contains criminal aspects of supervision, and deals extensively with juvenile crime and juvenile offenders. In this part, the author has also outlined the term ??alternative sentence?? and presented some examples of alternative sentencing usually applied together with probation supervision. A chapter called The Criminological Aspects of Probation Supervision follows and includes case interpretation relating to juvenile offenders under probation supervision. The final chapter covers a brief description of probation supervision in Slovakia which is very similar to the Czech version.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Probacni dohled a jeho uplatneni v ramci alternativnich trestu.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Nobilis_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce736,82 kBAdobe PDFView/Open
Nobilis_oponent_Baxa.pdfPosudek oponenta práce722,53 kBAdobe PDFView/Open
Nobilis_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce548,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.