Title: Alternativní tresty jako náhrada krátkodobých trestů odnětí svobody
Other Titles: Alternative punishment as a compensation of short-term imprisonment
Authors: Cimbala, Aleš
Advisor: Škvain, Petr
Referee: Kocina, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10189
Keywords: trest;nepodmíněný trest odnětí svobody;krátkodobý trest odnětí svobody;vězeňská služba;alternativní tresty;vězeňství
Keywords in different language: punishment;unconditional imprisonment;short-term imprisonment;prison service;alternative punishments;prison
Abstract: Krátkodobé tresty jsou považovány za nejméně vhodnou formu trestání osob dopouštějící se trestné činnosti. Přes skutečnost, že je jim vytýkána řada nedostatků, jsou v ČR ukládány téměř v 60% případů, kdy je pachatel odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Práce se zabývá především problematikou náhrady krátkodobých nepodmíněných trestů alternativními sankcemi, respektive alternativami k trestu odnětí svobody. V rámci statistického výzkumu práce spojuje ukládání krátkodobých trestů v dnešní době především s majetkovou kriminalitou a s dalšími vybranými paragrafy trestního zákona (140/1961 Sb.), dnes respektive trestního zákoníku (40/2009 Sb.). Následně se snaží zhodnotit aktuální právní úpravu alternativ k trestu odnětí svobody z pohledu schopnosti snížit, či eliminovat ukládání pro pachatele především nevhodných a pro vězeňský systém zatěžujících krátkodobých nepodmíněných trestů. Mimo statistický výzkum práce v potřebných částech poukazuje na aktuální stav zkoumané problematiky v zahraničí. Pro pochopení vývoje alternativních trestů v rámci právního vývoje ČR je nezbytnou součástí diplomové práce také kapitola týkající se historie. Krátkodobé nepodmíněné tresty a jejich následný výkon přispívá k přeplněnosti věznic a při existenci pochybností o účinnosti takového potrestání, může jejich úspěšné nahrazení mimo jiné značně odlehčit vězeňskému systému. Přes dané kritiky krátkodobých nepodmíněných trestů však otázkou zůstává, zda jsou alternativy k trestu odnětí svobody vůbec náhrady krátkodobých trestů schopny. Problémy spojené s alternativami mohou vznikat od špatně stanovených podmínek jejich uplatnění v zákoně, přes nedostatečnou, mnohdy pro pachatele zdánlivou, formu potrestání, dále být svázány také s nedostatečným zajištění zázemí pro jejich výkon. Nedostatky lze spatřit také v případě, kdy pachatelé alternativu nevykonají, nebo poruší podmínky pro její vykonání. Vyvstává pak otázka jakým jiným způsobem je v takovém případě potrestat. Většina alternativ v případě jejich nesplnění je převáděna na nepodmíněné tresty a tudíž v tomto pohledu musíme označit odlehčení vězeňskému systému jen za zdánlivé. V kapitole možného budoucího vývoje se proto zabývám i způsobem zkvalitnění a rozvoje samotného vězeňství tak, aby systém přestal být společenskou a především finanční zátěží. Práce je doplněna o ukázkový příklad z praxe, kde můžeme pozorovat převádění alternativního trestu v nepodmíněný trest odnětí svobody.
Abstract in different language: Short-term unconditional sentences are considered as the least suitable form of punishment of those committing crime. Despite the fact that they are being criticized of a number of shortcomings, they are imposed in the Czech Republic for almost 60% of cases where the offender is sentenced to imprisonment. The thesis deals mainly with the issue of compensation for short-term custodial sentences with alternative sanctions or alternatives to imprisonment. Within the scope of statistical research, the work combines the imposition of short-term punishment nowadays foremost with property crime and other selected sections of the Penal Law (140/1961 Coll.), respectively the Penal Code today (40/2009 Coll.). It then attempts to assess the current legislation of alternatives to imprisonment in terms of reducing or eliminating the burdensome short-term punishments, unsuitable for perpetrators and especially unsuitable for the prison system. Apart from statistical research, the thesis highlights, in its sections, the current state of the examined problem abroad. To understand the development of alternative penalties within the legal development of the Czech Republic, an essential part of the thesis is also a chapter on history. Short-term unconditional sentences and their subsequent enforcement contribute to the overcrowding of prisons and as there are doubts about the effectiveness of such punishment, their successful replacement with other means may bring considerable relief to the prison system. Despite the criticisms of short-term sentences, the question remains whether the alternatives to imprisonment are able to compensate short-term sentences. Problems associated with the alternative means of punishment may result from poorly defined conditions of application of the law, from poor, often insufficient form of punishment for offenders, as well as being linked with an insufficiently secured base for their enforcement. Deficiencies can also be seen in cases where offenders do not carry out the alternative punishment, or violate conditions for its execution. The question then arises in what other way it is possible, in this case, to punish them. Most alternatives in case of failure are converted to unconditional punishment and therefore from this point of view, we can say that relieving the prison system is only illusory. In the chapter of possible future developments, I am thus also dealing with the improvement and development of the prison system itself, so that the system ceases to be primarily a social and financial burden. The thesis is accompanied by a typical example from practice, where one can observe the conversion of an alternative punishment into unconditional prison sentence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - CIMBALA.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Cimbala_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce752,67 kBAdobe PDFView/Open
Cimbala_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Cimbala_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce580,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.