Title: Kamerové systémy a jejich trestněprávní a procesněprávní aspekty
Other Titles: Camera systems and their criminal and procedural aspects
Authors: Majerová, Lucie
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10201
Keywords: kamerové systémy;zákon o ochraně osobních údajů;úřad pro ochranu osobních údajů;monitoring;soukromí;základní lidská práva a svobody;důkaz;trestní řízení
Keywords in different language: CCTV;law of personal data protection;the Office for Personal Data Protection;monitoring;privacy;human rights and fundamental freedoms;evidence;criminal proceedings
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na kamerové systémy a jejich právní aspekty. Práce hodnotí především právní úpravu kamerových systemů de lege lata. Dále předkládá oblast jejich využití a rovněž pracuje s judikaturou, která se dotýká těchto systémů. Autorka se ve své práci věnuje rovněž trestněprávním aspektům kamerových systemů, a to především z hlediska dokazování. Součástí práce jsou také úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: The master´s thesis is focused on the camera systems and its legal aspects. The thesis evaluates primarily the legislation de lege lata of the camera systems. The thesis presents the area of utilization and deals with judicature related to these systems as well. In the thesis, the author concentrates on the criminal law aspects of camera systems, mainly from the viewpoint of the evidence. The thesis also includes the considerations de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE-Kamerove systemy a jejich trestnepravni a procesnepravni aspekty.pdfPlný text práce558,39 kBAdobe PDFView/Open
Majerova Lucie_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce734,42 kBAdobe PDFView/Open
Majerova Lucie_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce397,73 kBAdobe PDFView/Open
Majerova Lucie_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce563,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10201

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.