Title: Ukládání a výkon ochranného léčení
Other Titles: Sentencing and execution of protective treatment
Authors: Rulcová, Alexandra
Advisor: Škvain, Petr
Referee: Fastner, Jindřich
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10213
Keywords: ochranné léčení;ochranná opatření;léčba;závislost
Keywords in different language: protective treatment;protective measure;abuse
Abstract: Ochranné léčení je druhem ochranného opatření, která spolu s tresty tvoří v trestněprávní sankce. Ochranná opatření lze definovat jako opatření státního donucení, ukládaná pachatelům trestných činů i činů jinak trestných příslušnými soudy jménem státu v trestních řízeních, výjimečně v řízení civilním. Ochranné léčení je ukládáno pachatelům trestných činů nebo činů jinak trestných, jejichž pobyt na svobodě je nebezpečný, a kteří se svého činu dopustili ve stavu nepříčetnosti či zmenšené příčetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou, a pachatelům chorobně se oddávajícím zneužívání návykových látek, kteří spáchali trestný čin pod jejich vlivem nebo v příčinné souvislosti s jejich užíváním. Můžeme tedy shrnout, že účelem ochranného léčení je terapeutické působení na tyto osoby s cílem zajistit patřičnou ochranu společnosti uložením léčby a poskytnutím odborné zdravotní péče ovlivňovat jejich život.
Abstract in different language: Protective treatment is specific kind of protective measure, which together with penalties constitutes criminal law sanctions. Protective measures are defined as a measure of state coercion, applied to criminal offenders or otherwise criminal act offenders, by responsible courts in the name of state in criminal proceedings or civil proceedings. Protective treatment is aimed to criminal offenders or otherwise criminal act offenders, who are dangerous to sustain undetained and committed the crime in the state of insanity, diminished capacity or in the state caused by mental disorder and offenders committing serious substance abuse, who committed criminal act under the influence of substance or in casual link of substance abusing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Rulcova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Rulcova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce786,87 kBAdobe PDFView/Open
Rulcova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce929,86 kBAdobe PDFView/Open
Rulcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce547,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.