Název: Odvolací řízení
Další názvy: Appeal procedure
Autoři: Sýkorová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Fastner, Jindřich
Oponent: Wipplinger, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10218
Klíčová slova: opravné řízení;odvolací řízení;řádné opravné prostředky;mimořádný opravný prostředek;odvolání;stížnost;odpor;obnova řízení;přezkumné řízení;stížnost pro porušení zákona;rozsudek;usnesení;trestní příkaz
Klíčová slova v dalším jazyce: remedies;appeal procedure;proper remedies;extraordinary remedy;appeal;complaint;resistance;retrial;review procedure;complaint for violation of law;judgment;resolution;order
Abstrakt: Ve své diplomové práci jsem si stanovila za cíl přiblížit institut odvolacího řízení dle platného práva, se zaměřením na změny v příslušných ustanoveních zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, které byly uskutečněny tzv. ?Velkou novelou?, resp. zákonem č. 265/2001 Sb., účinným od 1. 1. 2002. V rámci diplomové práce se budu zabývat také mírným exkurzem do historie odvolacího řízení a opravných prostředků. Dále v několika kapitolách přiblížím další specifické principy odvolacího řízení a uvedu problematiku řádných a mimořádných opravných prostředků. Nejrozsáhlejší kapitolou mé práce je ?Odvolací řízení de lege lata?. V závěru své práce se věnuji srovnání právní úpravy odvolacího řízení v České republice a na Slovensku.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma thesis I set a goal to elucidate the institute of appeal procedure under applicable law, focusing on changes in the relevant provisions of Act No. 141/1961 Coll. Criminal proceedings (Criminal Procedure Code), as amended, which were implemented by a "Major amendment", resp. Act No. 265/2001 Coll., effective from 1st January 2002. Within my diploma thesis I also deal with a slight excursion into the history of appeal proceedings and remedies. Furthermore, in several chapters I clarify another specific principles of appeal proceedings and bring the issue of ordinary and extraordinary remedies. The largest chapter in my work is called "The appeal procedure de lege lata". The final part of my diploma thesis is dedicated to a comparison of legislation of appeal procedure in the Czech Republic and in the Slovak Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTR) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_2013_Jana Sykorova.pdfPlný text práce460,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova_vedouci_Fastner.pdfPosudek vedoucího práce970,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce570,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10218

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.