Název: The Production of Metro 2033: Reflexions of New Media and Internet Culture
Další názvy: The Production of Metro 2033: Reflexions of New Media and Internet Culture
Autoři: Holický, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Franklin, David Eugene
Oponent: Šimáčková, Vladana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10301
Klíčová slova: nová média;internetová kultura;e-book;Metro 2033;Dmitry Glukhovsky;publikování online;sociální média;blog;mediální crossovery;knižní průmysl
Klíčová slova v dalším jazyce: new media;internet culture;e-book;Metro 2033;Dmitry Glukhovsky;online publishing;social media;blog;media crossovers;book industry
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje spisovatelům, kteří při tvorbě svých knih užívají nová média, následnému publikování jejich děl a také reflektuje internetovou kulturu, která je během těchto procesů ovlivňuje. Jakožto hlavní příklad knihy vytvořené za spolupráce s novými médii je použit vědecko-fantastický román Metro 2033 od ruského publicisty a spisovatele Dmitrije Glukhovského. Cílem práce je rovněž zodpovědět, zda se internetovému publikování knih a spolupráci autorů s novými médii podařilo stát se rovnocennými tvůrčími způsoby oproti tradičnímu publikování knih v tištěné verzi. Na základě uvedených příkladů a poskytnutých informací je odpověď na tuto ukázku kladná, a přestože knižní průmysl jako celek právě prochází řadou významných změn. Metody výzkumu použité při psaní této práce zahrnovaly obsáhlou analýzu vývoje románu Metro 2033 společně s jednotlivými postupy autora a jeho inspiracemi, hledání podobných příkladů literárních děl vytvořených za spolupráce s novými médii a shromažďování informací týkajících se situace v knižním průmyslu, internetové kultury a tvůrčích možností, které autorům nová media nabízejí.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis concerns itself with the authors' use of new media during the creation of their books, subsequent publishing of their works and reflects upon the internet culture, which influences them during these processes. The main analyzed example of a book created in cooperation with new media is the science fiction novel Metro 2033 written by Russian author Dmitry Glukhovsky. The thesis also aims to answer, whether the internet publishing and authors' cooperation with new media have managed to become an equal counterpart to the traditional book publishing in the printed version. Based on the demonstrated examples and provided information, the answer to this question is positive, although the whole book industry is currently undergoing some serious changes. The research methods used during the writing of this thesis included extensive analysis of the development of the novel Metro 2033 along with individual methods and inspirations of it's author, search for similar examples of literary works created in cooperation with new media and gathering of information describing the situation of book industry, internet culture and creative possibilities offered to the authors by the new media.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jiri Holicky.pdfPlný text práce787,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Holicky.pdfPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Holicky.pdfPosudek oponenta práce899,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Jiri Holicky.pdfPrůběh obhajoby práce85,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10301

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.