Title: The Production of Metro 2033: Reflexions of New Media and Internet Culture
Other Titles: The Production of Metro 2033: Reflexions of New Media and Internet Culture
Authors: Holický, Jiří
Advisor: Franklin, David Eugene
Referee: Šimáčková, Vladana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10301
Keywords: nová média;internetová kultura;e-book;Metro 2033;Dmitry Glukhovsky;publikování online;sociální média;blog;mediální crossovery;knižní průmysl
Keywords in different language: new media;internet culture;e-book;Metro 2033;Dmitry Glukhovsky;online publishing;social media;blog;media crossovers;book industry
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje spisovatelům, kteří při tvorbě svých knih užívají nová média, následnému publikování jejich děl a také reflektuje internetovou kulturu, která je během těchto procesů ovlivňuje. Jakožto hlavní příklad knihy vytvořené za spolupráce s novými médii je použit vědecko-fantastický román Metro 2033 od ruského publicisty a spisovatele Dmitrije Glukhovského. Cílem práce je rovněž zodpovědět, zda se internetovému publikování knih a spolupráci autorů s novými médii podařilo stát se rovnocennými tvůrčími způsoby oproti tradičnímu publikování knih v tištěné verzi. Na základě uvedených příkladů a poskytnutých informací je odpověď na tuto ukázku kladná, a přestože knižní průmysl jako celek právě prochází řadou významných změn. Metody výzkumu použité při psaní této práce zahrnovaly obsáhlou analýzu vývoje románu Metro 2033 společně s jednotlivými postupy autora a jeho inspiracemi, hledání podobných příkladů literárních děl vytvořených za spolupráce s novými médii a shromažďování informací týkajících se situace v knižním průmyslu, internetové kultury a tvůrčích možností, které autorům nová media nabízejí.
Abstract in different language: This Bachelor thesis concerns itself with the authors' use of new media during the creation of their books, subsequent publishing of their works and reflects upon the internet culture, which influences them during these processes. The main analyzed example of a book created in cooperation with new media is the science fiction novel Metro 2033 written by Russian author Dmitry Glukhovsky. The thesis also aims to answer, whether the internet publishing and authors' cooperation with new media have managed to become an equal counterpart to the traditional book publishing in the printed version. Based on the demonstrated examples and provided information, the answer to this question is positive, although the whole book industry is currently undergoing some serious changes. The research methods used during the writing of this thesis included extensive analysis of the development of the novel Metro 2033 along with individual methods and inspirations of it's author, search for similar examples of literary works created in cooperation with new media and gathering of information describing the situation of book industry, internet culture and creative possibilities offered to the authors by the new media.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jiri Holicky.pdfPlný text práce787,81 kBAdobe PDFView/Open
ved Holicky.pdfPosudek vedoucího práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
op Holicky.pdfPosudek oponenta práce899,82 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Jiri Holicky.pdfPrůběh obhajoby práce85,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.