Title: The Development of British State Secondary Education from 1945 to the Present
Other Titles: The Development of British State Secondary Education from 1945 to the Present
Authors: Vlčková, Eva
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Raisová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10316
Keywords: britské vzdělání;státní středoškolské vzdělání;školství;vzdělávací systém;Velká Británie;vývoj britského školství
Keywords in different language: british education;state secondary education;school system;education system;Great Britain;development of british education
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je vystihnout nejvýznamější vzdělávací politiky britské vlády a dále analyzovat jejich následný dopad na celkový vývoj státního středoškolského vzdělání ve Velké Británii od poválečeného období po současnost, se zvláštním zaměřením na stav školství v Anglii. Práce je rozdělena do osmi kapitol. Teoretická část, která následuje za úvodní kapitolou, poskytuje řadu věcných informací týkajících se britského školství. Zbývající kapitoly tvoří praktickou část práce, která je věnována popisu a rozboru nejdůležitějších událostí souvisejících se středoškolským vzděláním v Británi. Každá z uvedených kapitol navíc obsahuje stručný popis historického kontextu v souvislosti s rozebíranými tématy. Samotný výzkum je oživen autentickým vyprávěním v podání anglického učitele Richarda Peallinga. Zdroje využívané při psaní této bakalářské práce sestávají zejména z tištěných publikací spolu se širokou škálou internetových zdrojů, včetně internetových vydání britských novinových článků.
Abstract in different language: The main objective of the present bachelor thesis is to describe the most significant British government education policies and to examine their consequent impact on the overall development of state secondary education in Great Britain from the post-war years to the present day, with a special focus on the educational situation in England. The thesis is divided into eight chapters. The theoretical part, which follows the introduction, provides some factual information about the British education system. The practical part consists of the remaining chapters and is devoted to the description and analysis of the most important events with regard to British secondary education. Moreover, each chapter of the thesis includes a brief information about historical background relating to discussed topics and the research itself is livened up by personal narration of English teacher Richard Pealling. The sources used for the purpose of the bachelor thesis comprise particularly printed monographs along with various electronic sources, including articles from the Internet editions of British newspapers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The Development of British State Secondary Education from 1945 to the Present.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
ved Vlckova.pdfPosudek vedoucího práce944,55 kBAdobe PDFView/Open
op Vlckova.pdfPosudek oponenta práce954,48 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Eva Vlckova.pdfPrůběh obhajoby práce102,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.