Název: The Development of British State Secondary Education from 1945 to the Present
Další názvy: The Development of British State Secondary Education from 1945 to the Present
Autoři: Vlčková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Tihelková, Alice
Oponent: Raisová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10316
Klíčová slova: britské vzdělání;státní středoškolské vzdělání;školství;vzdělávací systém;Velká Británie;vývoj britského školství
Klíčová slova v dalším jazyce: british education;state secondary education;school system;education system;Great Britain;development of british education
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce je vystihnout nejvýznamější vzdělávací politiky britské vlády a dále analyzovat jejich následný dopad na celkový vývoj státního středoškolského vzdělání ve Velké Británii od poválečeného období po současnost, se zvláštním zaměřením na stav školství v Anglii. Práce je rozdělena do osmi kapitol. Teoretická část, která následuje za úvodní kapitolou, poskytuje řadu věcných informací týkajících se britského školství. Zbývající kapitoly tvoří praktickou část práce, která je věnována popisu a rozboru nejdůležitějších událostí souvisejících se středoškolským vzděláním v Británi. Každá z uvedených kapitol navíc obsahuje stručný popis historického kontextu v souvislosti s rozebíranými tématy. Samotný výzkum je oživen autentickým vyprávěním v podání anglického učitele Richarda Peallinga. Zdroje využívané při psaní této bakalářské práce sestávají zejména z tištěných publikací spolu se širokou škálou internetových zdrojů, včetně internetových vydání britských novinových článků.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of the present bachelor thesis is to describe the most significant British government education policies and to examine their consequent impact on the overall development of state secondary education in Great Britain from the post-war years to the present day, with a special focus on the educational situation in England. The thesis is divided into eight chapters. The theoretical part, which follows the introduction, provides some factual information about the British education system. The practical part consists of the remaining chapters and is devoted to the description and analysis of the most important events with regard to British secondary education. Moreover, each chapter of the thesis includes a brief information about historical background relating to discussed topics and the research itself is livened up by personal narration of English teacher Richard Pealling. The sources used for the purpose of the bachelor thesis comprise particularly printed monographs along with various electronic sources, including articles from the Internet editions of British newspapers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
The Development of British State Secondary Education from 1945 to the Present.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Vlckova.pdfPosudek vedoucího práce944,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Vlckova.pdfPosudek oponenta práce954,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Eva Vlckova.pdfPrůběh obhajoby práce102,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10316

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.