Název: The translation of selected legal texts with a commentary and glossary
Další názvy: The translation of selected legal texts with a commentary and glossary
Autoři: Menclová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Šimáčková, Vladana
Oponent: Dejmalová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10322
Klíčová slova: překlad;anglický překlad;český překlad;právnický text;obžaloba;rozhodnutí soudu o vazbě;překladatelský proces;překladatelské metody;překladatelské techniky;glosář;komentář;teorie překladu
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;english translation;czech translation;legal text;indictment;court decision on custody;translation process;translation methods;translation techniques;glossary;commentary;theory of translation
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je přeložit vybrané právnické texty z oblasti trestního práva. Práce je rozdělěna na teoretickou a praktickou část. Praktická část se zabývá definicí překladu, historií překladu, překladatelským procesem, lexikální ekvivalencí a dává čtenáři přehled o použití překladatelských metod, typů a technik, také poskytuje informaci o právnickém stylu. Praktická část se skládá z překladu anglického a českého textu. Každý text je doprovázen vlastní analýzou a společným glosářem.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to translate selected legal texts from the field of criminal law. The work is devided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with definition of translation, history of translation, translation process, lexical equivalence and gives the reader an overview of the application of the translation methods, types and techniques, also provides information about legal style. The practical part consists of the translation of English and Czech texts. Each text is supported by its own analysis and one glossary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Lenka Menclova.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved Menclova.pdfPosudek vedoucího práce912,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op Menclova.pdfPosudek oponenta práce989,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Menclova Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce64,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10322

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.