Title: The translation of selected legal texts with a commentary and glossary
Other Titles: The translation of selected legal texts with a commentary and glossary
Authors: Menclová, Lenka
Advisor: Šimáčková, Vladana
Referee: Dejmalová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10322
Keywords: překlad;anglický překlad;český překlad;právnický text;obžaloba;rozhodnutí soudu o vazbě;překladatelský proces;překladatelské metody;překladatelské techniky;glosář;komentář;teorie překladu
Keywords in different language: translation;english translation;czech translation;legal text;indictment;court decision on custody;translation process;translation methods;translation techniques;glossary;commentary;theory of translation
Abstract: Cílem bakalářské práce je přeložit vybrané právnické texty z oblasti trestního práva. Práce je rozdělěna na teoretickou a praktickou část. Praktická část se zabývá definicí překladu, historií překladu, překladatelským procesem, lexikální ekvivalencí a dává čtenáři přehled o použití překladatelských metod, typů a technik, také poskytuje informaci o právnickém stylu. Praktická část se skládá z překladu anglického a českého textu. Každý text je doprovázen vlastní analýzou a společným glosářem.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to translate selected legal texts from the field of criminal law. The work is devided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with definition of translation, history of translation, translation process, lexical equivalence and gives the reader an overview of the application of the translation methods, types and techniques, also provides information about legal style. The practical part consists of the translation of English and Czech texts. Each text is supported by its own analysis and one glossary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lenka Menclova.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
ved Menclova.pdfPosudek vedoucího práce912,96 kBAdobe PDFView/Open
op Menclova.pdfPosudek oponenta práce989,07 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Menclova Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce64,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10322

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.