Název: Šperk pro budoucnost
Další názvy: Jewel for the Future
Autoři: Reichová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Novák, Vratislav Karel
Oponent: Jandová, Radomíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10406
Klíčová slova: SIGNALIX;signál;budoucnost;šperky;design;kov;nerezová ocel;akrylátové sklo;lentikulární fólie;pohyb
Klíčová slova v dalším jazyce: SIGNALIX;signal;future;jewellery;design;metal;stainless steel;acrylic glass;lenticular foil;move
Abstrakt: Téma Šperk pro budoucnost se může někomu zdát jako jeden velký paradox a to zejména proto, že budoucnost lze v mnoha směrech jen těžko předvídat. Každý má o budoucnosti jinou představu, v mém případě nejde o tu apokalyptickou, ale o budoucnost nabitou technologiemi a technikou, o tu, která nám možná otevře nové světy mimo naši planetu. A právě z tohoto důvodu mi Šperk pro budoucnost poskytuje dostatečný prostor pro ventilování mé fantazie. Mohu zde uplatňovat své myšlenky a názory na budoucnost bez jakéhokoliv omezování. Dlouho jsem se zamýšlela, jak pojmout spojení mé vlastní osoby s technickým světem, který mne obklopuje a prohlubováním jeho vlivu na mě v budoucnosti. Uvědomila jsem si, že ve vzduchu i na zemi jsme obklopeni satelity vysílajícími signály, které létají kolem nás, ač si to málokdy připouštíme. A právě tady se zrodil můj nápad vytvořit šperk vizuálně inspirovaný logem signálu. Signál je většinou zobrazovaný třemi velikostně odstupňovanými půlkruhy, často používanými například u ikon v mobilních telefonech, Wi-Fi či počítačích. Můj nový šperk pro budoucnost dostal jméno: SIGNALIX. I když je SIGNALIX spíše artefaktem než šperkem k běžnému nošení, stvořila jsem ho především na prezentaci mé osoby. Ráda bych tímto objektem znázornila své osobní pocity, kdy se necítím jenom jako příjemce signálů zvenčí, ale jako bytost, která signály k ostatním vysílá, mohou být nazývány aurou či jakkoli jinak.
Abstrakt v dalším jazyce: My topic Jewel for the Future may sound paradoxical to some, also because in many ways we may not foretell the future. Every one of us has different expectations, in my case it is, however, not the apocalyptical view, but I see a future full of technology and technics which may open new worlds (other than the one on our planet) for us. And due to this reason the topic Jewel for the Future offers me a sufficient space for exploiting my phantasies. Here I can exercise my thoughts and opinions about the future without being restrained in any way. I have been thinking for a long time on how to grasp the connection between myself and the technical world surrounding me including its growing effect on me in the future. I have realised that on earth as well as in the air we are surrounded by satellites sending signals all around us, although we rarely think about it so. And the idea to create a jewel visually inspired by the logo of signal came to me at this moment. The signal is usually depicted by three differently sized half-circles, as often used for example as an icon in mobile phones, wi-fi or computers. My new jewel for the future got the name: SIGNALIX. Although SIGNALIX is more of an artefact than a jewel for everyday wear, I have created it above all to represent myself as a person. By creating this object I would like to express my own feelings because I do not only feel as a receiver of signals from the outside but also as a being sending signals towards others. These may be called an aura or anything else you wish.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (UUD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
REICHOVA_KATERINA_SIGNALIX_DP_2013.pdfPlný text práce11,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reichova.pdfPosudek vedoucího práce197,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reichova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce188,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reichova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce120,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10406

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.