Název: Projekt dům s pečovatelskou službou s bezbariérovým přístupem a užíváním ze systému Porotherm. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Šumava.)
Další názvy: Project of nursing home with wheelchair access and use of Porotherm (The project is intended for building permits, the area of Šumava)
Autoři: Smazalová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Pangrác, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10514
Klíčová slova: dokumentace pro stavební povolení;novostavba;domov s pečovatelskou službou;bezbariérové řešení;systém Porotherm
Klíčová slova v dalším jazyce: documentation for building permits;new building;nursing home;barrier solutions;system Porotherm
Abstrakt: Předložená bakalářská práce se zabývá projektem domova s pečovatelskou službou určeným pro stavební povolení dle platné vyhlášky č. 62/2013. Cílovou skupinou mé práce jsou osoby s omezenou schopností pohybu, osoby nepohyblivé a osoby pokročilého věku. Od toho se odvíjí dispoziční a provozní řešení celé budovy. Projekt respektuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Při návrhu stavebního díla bylo použito moderních materiálů. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2012, návrh a posouzení krovu v programu Fin10.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work deals with the project of home with nursing services intended for building permits under valid notice No. 62/2013. The target group of my work are people with limited mobility, immobile persons and the elderly. Consequently there is the layout and operational solutions throughout the building. The project respects the general technical requirements to ensure barrier-free use of buildings. Modern materials have been used for designing the building. The drawing part has been created in AutoCAD 2012 design and assessment of the truss in the Fin10.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Adela Smazalova.pdfPlný text práce84,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smazalova_vedouciPosudek vedoucího práce723,99 kBUnknownZobrazit/otevřít
Smazalova_oponentPosudek oponenta práce585,37 kBUnknownZobrazit/otevřít
Smazalova_prubehPrůběh obhajoby práce184,55 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10514

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.