Název: Projekt - rekonstrukce a přístavba s pro zřízení budovy prvního stupně základní školy. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Chodová Planá)
Další názvy: RENOVATION AND EXTENSION FOR THE ESTABLISHMENT BUILDING OF PRIMARY SCHOOL
Autoři: Ambrož, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Pangrác, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10518
Klíčová slova: Rekonstrukce;Přístavba;Základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: Reconstruction;extension;primary school
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci a přístavbu objektu za účelem vytvoření budovy prvního stupně základní školy. Zabývá se objektem SO 002 - Základní škola, rekonstrukce, přístavba Cílem této práce je návrh objektu prvního stupně základní školy. Dispoziční uspořádání v obou částech objektu s možností vstupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace a statické posouzení hlavních prvků nosné konstrukce. Statické posouzení bylo provedeno v programu fine 10 EC3. Grafické zpracování bylo provedeno v programech AutoCAD 2012 a ArchiCAD 13. V závěru práce byl provedený výpočet zatížení působících na konstrukci a statický výpočet, návrh a posouzení zadaných prvků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the processing of project documentation for building permit for the reconstruction and extension of the building to create a building of primary school. It deals with the subject SO 002 - Elementary School, reconstruction, extension The aim of this work is the object of primary school. The layout arrangement in both parts of the building with access for persons with reduced mobility and static analysis of the main elements of the structure. Static assessment was done in fine 10 EC3. Graphic design was done in AutoCAD and ArchiCAD 13th 2012 The conclusion was made by calculating the load acting on the structure and structural analysis, design and assessment of specified elements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA_PRACE_JAN_AMBROZ.pdfPlný text práce22,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ambroz_vedouciPosudek vedoucího práce688,34 kBUnknownZobrazit/otevřít
Ambroz_oponentPosudek oponenta práce580,05 kBUnknownZobrazit/otevřít
Ambroz_prubehPrůběh obhajoby práce170,06 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10518

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.