Název: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Mateřská škola - 6 tříd
Další názvy: Design and processing of project documentation for a building permit of a kindergarten - 6 classes
Autoři: Staňková, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Vejvara, Luděk
Oponent: Materna, Alois
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10525
Klíčová slova: mateřská škola se šesti třídami;provozní a dispoziční řešení;statika;zděný systém POROTHERM T Profi
Klíčová slova v dalším jazyce: kindergarten with six classes;operating layout and facility;statics;POROTHERM T Profi brick system
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci objektu mateřské školy vypracovanou pro účely stavebního povolení. Mým úkolem bylo provedení návrhu umístění stavby, hmotové, stavebnětechnické, konstrukční, dispoziční a provozní řešení mateřské školy s kapacitou 6-ti tříd, tak aby odpovídalo požadavkům kladeným na prostory užívané dětmi předškolního věku. Součástí byl také návrh sociálního zázemí pro zaměstnance a pro provoz mateřské školy. Stavební celek mateřské školy je rozdělen na tři dvoupodlažní pavilony, které jsou provozně propojeny jednopodlažní centrální částí. Jedná se o zděnou budovu navrženou z broušených cihel POROTHERM Profi a nejnovějšího systému POROTHERM T Profi. Nosný systém v centrální části je doplněn železobetonovými rámy. Výkresová dokumentace je vytvořena v programu AutoCAD 2011.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor´s theses includes the project of kindergarten prepared for the building permit. The target of the Bachelor theses was to implement the design of the building´s construction, the building´s location, operating layout and facility of kindergarten with 6 classes so that it meets the requirements on premises used by children of preschool age. The proposal was sanitary facilities for employees and the operation of the kindergarten also. The building of the kindergarten is divided in to the three two-storey pavilions which are operationally interconnected the single-storey central part. The kindergarten is designed of the POROTHERM Profi brick system and the latest POROTHERM T Profi brick system. The load- bearing system of the central part is made of reinforced concrete. The drawings were created in AutoCAD 2011.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KME) / Bachelor´s works (DME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Stankova Gabriela.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stankova_vedouciPosudek vedoucího práce458,32 kBUnknownZobrazit/otevřít
Stankova_oponentPosudek oponenta práce679 kBUnknownZobrazit/otevřít
Stankova_prubehPrůběh obhajoby práce168,43 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10525

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.