Title: Pokročilá interaktivní zobrazování komponentového softwaru
Other Titles: Advanced Interactive Visualization Approach for Component-Based Software
Authors: Šnajberk, Jaroslav
Advisor: Brada, Přemysl
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10738
Keywords: komponenta;zobrazování;software;reverse-engineering
Keywords in different language: component;visualization;software;reverse-engineering
Abstract: Tato dizertační práce se zabývá problémem zobrazování struktury komponentových aplikací. Použitím komponent se dá zlepšit uspořádání a čitelnost architektury aplikace díky zapouzdření implementačních detailů. Softwaroví architekti tak mohou pracovat na vyšší úrovni abstrakce, na které mohou vytvářet nové aplikace jednoduchým skládáním z menších částí. Ve výzkumu je však věnováno jen velmi málo úsilí tomu jak tyto komponentové aplikace zobrazit. Tato práce nabízí řešení tohoto nedostatku formou nového přístupu k zobrazování nazvaného AIVA (Advanced Interactive Visualization Apprach -- Pokročilý interaktivní přístup k zobrazování), který je specificky navržen pro zobrazování softwarových komponent. AIVA pracuje s dostatečným množstvím detailů, které mohou architektům pomoci porozumět všem komponentám více do hloubky. Zároveň se AIVA zaměřuje na to, jak tyto informace zobrazit bez toho, aby se zvýšila komplexita výsledného komponentového diagramu. AIVA k tomuto účelu se využívá kombinace rozdílných interaktivních technik, které umožnily snížit nepřehlednost diagramů ještě pod standardní úroveň jiných zobrazovacích přístupů. Navíc AIVA poskytuje více informací o zobrazených komponentách. Tyto interaktivní techniky zároveň zpřístupňují všechny informace co nejrychleji, což zrychluje celý učící proces. V rámci této práce proběhla evaluace tohoto nového přístupu k zobrazování vytvořením případové studie, která se zabývá složitostí výsledných diagramů, a uživatelské studie testující rychlost tohoto přístupu. Výsledky těchto studií ukázaly, že AIVA produkuje méně komplikované diagramy s lépe čitelnou strukturou aplikace, v porovnání s tím, co může nabídnout UML. Zároveň se prokázalo, že uživatelé jsou schopní pracovat rychleji v nástroji AIVA. Při analýze komponentových aplikací nacházeli odpovědi třikrát rychleji v nástroji AIVA než při použití UML.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of component-based application structure visualization. Use of components can improve organization and clarity of application architectures by encapsulating the implementation details. Software architects can thus work on higher level of abstraction, where they create new applications by simply assembling them from smaller parts. However in recent research only a small amount of focus was given to how these component-based applications could be visualized. This thesis offers a solution to this deficiency in the form of a new visualization approach called AIVA (Advanced Interactive Visualization Approach), targeted specifically to software components. It works with a sufficient amount of detail about them that can help architects understand all components in an architecture more deeply. At the same time it is focused on how to show these details without increasing the complexity of the final component diagram. Various interactive techniques are used to lower the diagram complexity below a standard level used in other diagramming approaches while providing more information. These techniques are also used to provide all information as soon as possible, resulting in a faster learning process. As part of this work, the new visualization approach was evaluated using a case study concerning the complexity of the resulting diagrams and by a user study of its performance. The results of these studies showed that AIVA leads to less complex diagrams with a structure that is better readable than what UML can offer. It also proved that users are able to work faster in AIVA when analyzing component-based applications:\ they find answers three times faster in AIVA than in UML.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhDThesis-Snajberk.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-snajberk.pdfPosudek oponenta práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-snajberk.pdfPrůběh obhajoby práce845,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.