Název: Poučovací povinnost soudu v civilním řízení
Další názvy: Information duty of the court in the civil procedure
Autoři: Hromada, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Alexander
Oponent: Ungr, Miloslav
Zoulík, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10747
Klíčová slova: civilní proces;poučovací povinnost;břemeno důkazní
Klíčová slova v dalším jazyce: civil procedure;information duty;burden of proof
Abstrakt: Disertační práce se zabývá poučovací povinností soudu v civilním řízení, přičemž se zaměřuje na řízení sporné. Poučovací povinnosti je dnes využíváno jako nástroje k vyvážení zvýšené odpovědnosti účastníků za výsledek řízení. Její právní úprava se tím stává komplikovanější, více kazuistická a mnohdy není možné speciální poučovací povinnost aplikovat ve shodě s poučovací povinností obecnou. Práce si klade za cíl vysvětlení pojmu poučovací povinnosti a její zasazení do kontextu civilního procesu. Nejprve se zabývá teorií poučovací povinnosti a jejím místem v civilním procesu. Následně nastiňuje historický vývoj, popisuje současnou situaci a provádí komparaci s rakouskou a s německou právní úpravou a praxí. V další kapitole je popsán postup při provádění vlastního výzkumu studiem spisového materiálu konkrétního soudního oddělení. Jsou shrnuty poznatky vztahující se k plnění poučovací povinnosti soudcem a následně vyvozeny závěry, zejména o tom, jak se na postupu soudce projevila měnící se právní úprava. V závěru jsou identifikovány hlavní problémy při aplikaci poučovací povinnosti a navržena řešení jak za současného stavu, tak i v případě nové úpravy civilního procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the dissertation is the information duty of the court in the (contentious) civil procedure. Information duty is not the main duty of the court but currently is the stress put on it because of balance the strict requirements on participants. The regulation is becoming more detailed, special regulations is often contrary to the general rule. The aim of the dissertation is to explain the general term of information duty and its role in the civil procedure. It describes the historical consequences, current legal regulation and compares it with neighbor legal system. The survey in one concrete court is also presented together with conclusions, what is the approach of the judge and what is the impact of new legislation. Finally are identified the main problems and are proposed solutions within the current legal situation and also de lege ferenda.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Poucovaci povinnost soudu v civilnim rizeni.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Hromada - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce3,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hromada - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce667,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Protokol - Hromada.pdfPrůběh obhajoby práce393,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hromada.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP446,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10747

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.