Title: Poučovací povinnost soudu v civilním řízení
Other Titles: Information duty of the court in the civil procedure
Authors: Hromada, Miroslav
Advisor: Šíma, Alexander
Referee: Ungr, Miloslav
Zoulík, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10747
Keywords: civilní proces;poučovací povinnost;břemeno důkazní
Keywords in different language: civil procedure;information duty;burden of proof
Abstract: Disertační práce se zabývá poučovací povinností soudu v civilním řízení, přičemž se zaměřuje na řízení sporné. Poučovací povinnosti je dnes využíváno jako nástroje k vyvážení zvýšené odpovědnosti účastníků za výsledek řízení. Její právní úprava se tím stává komplikovanější, více kazuistická a mnohdy není možné speciální poučovací povinnost aplikovat ve shodě s poučovací povinností obecnou. Práce si klade za cíl vysvětlení pojmu poučovací povinnosti a její zasazení do kontextu civilního procesu. Nejprve se zabývá teorií poučovací povinnosti a jejím místem v civilním procesu. Následně nastiňuje historický vývoj, popisuje současnou situaci a provádí komparaci s rakouskou a s německou právní úpravou a praxí. V další kapitole je popsán postup při provádění vlastního výzkumu studiem spisového materiálu konkrétního soudního oddělení. Jsou shrnuty poznatky vztahující se k plnění poučovací povinnosti soudcem a následně vyvozeny závěry, zejména o tom, jak se na postupu soudce projevila měnící se právní úprava. V závěru jsou identifikovány hlavní problémy při aplikaci poučovací povinnosti a navržena řešení jak za současného stavu, tak i v případě nové úpravy civilního procesu.
Abstract in different language: The topic of the dissertation is the information duty of the court in the (contentious) civil procedure. Information duty is not the main duty of the court but currently is the stress put on it because of balance the strict requirements on participants. The regulation is becoming more detailed, special regulations is often contrary to the general rule. The aim of the dissertation is to explain the general term of information duty and its role in the civil procedure. It describes the historical consequences, current legal regulation and compares it with neighbor legal system. The survey in one concrete court is also presented together with conclusions, what is the approach of the judge and what is the impact of new legislation. Finally are identified the main problems and are proposed solutions within the current legal situation and also de lege ferenda.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poucovaci povinnost soudu v civilnim rizeni.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hromada - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
Hromada - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce667,16 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - Hromada.pdfPrůběh obhajoby práce393,53 kBAdobe PDFView/Open
Hromada.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP446,38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.