Název: Soukromoprávní aspekty integrace a spolupráce obcí
Další názvy: Private law aspects of integration and cooperation of municipalities
Autoři: Kříž, Dominik
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Valeš, Lukáš
Zoulík, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10750
Klíčová slova: veřejné právo;soukromé právo;obec;integrace;spolupráce
Klíčová slova v dalším jazyce: public-law;private-law;municipality;integration;cooperation
Abstrakt: Obec je právnickou osobou, jejíž fundament lze najít jak v příslušných ustanoveních zákona o obcích, jakožto základního veřejnoprávního předpisu, tak v příslušných ustanoveních občanského zákoníku, jakožto základního soukromoprávního předpisu. Obec tak jako veřejnoprávní korporace vystupuje v právních vztazích, jimiž je účastníkem, jako subjekt veřejné moci, který také tuto veřejnou moc vykonává a současně jako právní subjekt, jenž vstupuje do právních vztahů soukromého práva, kdy však v těchto vztazích již má rovné postavení s ostatními účastníky vztahu, viz. příslušná ustanovení občanského zákoníku, dle kterého mají účastníci občanskoprávního vztahu rovné postavení. Jde tedy o silně interdisciplinární tématiku, jejíž zvláštnost a vlastní specifičnost spočívá právě ve skutečnosti, že možnosti integrace a spolupráce obcí jsou výlučně upraveny v zákonných normách veřejnoprávních, přestože vlastní praxe tohoto institutu se v častých případech opírá o normy soukromoprávní s výlučným aspektem jejich užití.
Abstrakt v dalším jazyce: A municipality is a legal person whose fundament can be found in relevant parts of the law of municipalities, as the fundamental public-law regulation, as well as in relevant regulations of the Civil Code, as the fundamental private-law regulation. Likewise a public-law corporation do municipalities appear in law relations, where they participate as a public power entity, which executes this public power and at the same time like a legal entity, which enters legal relations of the private-law. But in these relations it has an equal position with other participants of the relation, see relevant regulations of the Civil Code according to which all participants of the civil-law relation are in an equal position. It can be said it is a highly interdisciplinary subject matter. It´s uniqueness and its own specificity lies in the fact, that the possibilities for integration and cooperation of municipalities are solely regulated in legal standards of public-law, even though this institution very often relies on private-law standards with the sole aspect of their application.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni prace Dominik Kriz.pdfPlný text práce921,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Kriz - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce785,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriz - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce577,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriz - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce395,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriz.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP529,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10750

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.