Title: Soukromoprávní aspekty integrace a spolupráce obcí
Other Titles: Private law aspects of integration and cooperation of municipalities
Authors: Kříž, Dominik
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Valeš, Lukáš
Zoulík, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10750
Keywords: veřejné právo;soukromé právo;obec;integrace;spolupráce
Keywords in different language: public-law;private-law;municipality;integration;cooperation
Abstract: Obec je právnickou osobou, jejíž fundament lze najít jak v příslušných ustanoveních zákona o obcích, jakožto základního veřejnoprávního předpisu, tak v příslušných ustanoveních občanského zákoníku, jakožto základního soukromoprávního předpisu. Obec tak jako veřejnoprávní korporace vystupuje v právních vztazích, jimiž je účastníkem, jako subjekt veřejné moci, který také tuto veřejnou moc vykonává a současně jako právní subjekt, jenž vstupuje do právních vztahů soukromého práva, kdy však v těchto vztazích již má rovné postavení s ostatními účastníky vztahu, viz. příslušná ustanovení občanského zákoníku, dle kterého mají účastníci občanskoprávního vztahu rovné postavení. Jde tedy o silně interdisciplinární tématiku, jejíž zvláštnost a vlastní specifičnost spočívá právě ve skutečnosti, že možnosti integrace a spolupráce obcí jsou výlučně upraveny v zákonných normách veřejnoprávních, přestože vlastní praxe tohoto institutu se v častých případech opírá o normy soukromoprávní s výlučným aspektem jejich užití.
Abstract in different language: A municipality is a legal person whose fundament can be found in relevant parts of the law of municipalities, as the fundamental public-law regulation, as well as in relevant regulations of the Civil Code, as the fundamental private-law regulation. Likewise a public-law corporation do municipalities appear in law relations, where they participate as a public power entity, which executes this public power and at the same time like a legal entity, which enters legal relations of the private-law. But in these relations it has an equal position with other participants of the relation, see relevant regulations of the Civil Code according to which all participants of the civil-law relation are in an equal position. It can be said it is a highly interdisciplinary subject matter. It´s uniqueness and its own specificity lies in the fact, that the possibilities for integration and cooperation of municipalities are solely regulated in legal standards of public-law, even though this institution very often relies on private-law standards with the sole aspect of their application.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace Dominik Kriz.pdfPlný text práce921,2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Kriz - posudek 1.pdfPosudek vedoucího práce785,4 kBAdobe PDFView/Open
Kriz - posudek 2.pdfPosudek oponenta práce577,8 kBAdobe PDFView/Open
Kriz - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce395,17 kBAdobe PDFView/Open
Kriz.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP529,97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.