Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMašek, Bohuslav
dc.contributor.authorLangmajerová, Danuše
dc.date.accepted2013-12-13
dc.date.accessioned2014-05-30T11:38:45Z
dc.date.available2007-09-01cs
dc.date.available2014-05-30T11:38:45Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-08-07
dc.identifier56976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/10773
dc.description.abstractZvyšující se požadavky na materiálové vlastnosti, snižování hmotnosti dílů a snižování výrobních nákladů jsou velkým impulzem pro vývoj nových nízkolegovaných ocelí s vysokou pevností, které jsou ekonomicky výhodné pro jejich nízký obsah legujících prvků. Moderní nízkolegované vysokopevné oceli zpracovány nekonvenčním tepelným zpracováním nebo termomechanickým zpracováním mohou dosáhnout podstatně lepších mechanických vlastností při porovnání s konvenčním zpracováním. Experimentální program této disertační práce se zabýval termomechanickým zpracováním nově navržené nízkolegované vysokopevné ocele 42SiCr s obsahem okolo 0,4% uhlíku a 2% křemíku. Cílem experimentu bylo vyvinout a optimalizovat nový typ tepelného zpracování s integrovanou inkrementální deformací na základě Q&P procesu, kterým by bylo možno dosáhnout pevností až 2000 MPa při zachování relativně vysoké tažnosti materiálu. Nejprve byl experiment zaměřen na materiálově-technologické modelování vysokopevné nízkolegované oceli 42SiCr pomocí termomechanického simulátoru. Na simulátoru byla provedena optimalizace Q&P procesu. Modelovým zpracováním byla získána mikrostruktura tvořená martenzitickou matricí, bainitem a jemně rozptýleným zbytkovým austenitem. Mez pevnosti dosahovala přes 2000 MPa s tažností přes 10%. V dalším kroku experimentu byly výsledky a poznatky z modelového zpracování přeneseny do reálného procesu nové technologie rotačního zpětného protlačování. Vliv parametrů technologických procesů na vývoj struktury byl analyzován pomocí metalografie a mechanické vlastnosti byly měřeny tahovou zkouškou a zkouškou tvrdosti. Podíl zbytkového austenitu byl stanoven rentgenovou difrakční analýzou.cs
dc.format116 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnekonvenční termomechanické zpracovánícs
dc.subjectQ&P procescs
dc.subjectnízkolegovaná ocelcs
dc.subjectzbytkový austenitcs
dc.subjectrotační zpětné protlačovánícs
dc.titleTermomechanické zpracování vícefázových vysokopevných ocelícs
dc.title.alternativeThermomechanical treatment of multiphase high strenght steelsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe increasing demands on material properties, lowering the mass of components, and lowering production costs are all strong drivers for the development of low-alloyed steels with high strength, which are low cost owing to their low content of alloying elements. Modern advanced low-alloyed steels processed using unconventional methods of heat or thermomechanical treatment can achieve substantially better mechanical properties when compared to conventional treatments. The experimental programme of this doctoral thesis was carried out to test several strategies of thermomechanical treatment of a newly designed low-alloyed high-strength steel 42SiCr with about 0.4% C and 2% Si. The aim of the experiment was to develop and optimize a new type of heat treatment based on the Q&P process (Quenching - Partitioning) which should be capable of achieving strengths of up to 2000 MPa whilst maintaining relatively high ductility. First of all the experiment focused on material-technological modelling of high strength low-alloyed 42SiCr steel using a thermomechanical simulator. Optimization of the Q&P process was carried out on the simulator. By modelling the treatment, a microstructure was obtained formed of a martensite matrix, bainite and finely diffused retained austenite, which was analysed using various microscopic methods. The tensile strength was higher than 2000 MPa with ductility above 10%. In the next step of the experiment, the results and findings from material-technological modelling were applied to the real process of the new rotary spin extrusion. technology. The influence of the technological process parameters on the structural development was analyzed using several microscopic methods and the resulting mechanical properties were measured by means of tensile testing and hardness testing. The volume fraction of the retained austenite was established by X-ray diffraction phase analysis.en
dc.subject.translatedunconventional thermomechanical treatmenten
dc.subject.translatedQ&P processen
dc.subject.translatedlow-alloyed steelen
dc.subject.translatedretained austeniteen
dc.subject.translatedrotary spin extrusionen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Langmajerova_Danuse_2013.pdfPlný text práce16,36 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Langmajerova.pdfPosudek vedoucího práce912,19 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Langmajerova.pdfPosudek oponenta práce4,16 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Langmajerova.pdfPrůběh obhajoby práce809,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.