Title: Metody měření a vyhodnocení experimentů výzkumu neurodegenerativních chorob se zaměřením na analýzu chyb
Other Titles: Experimental Measurement And Evaluation Methods Focused on Error Analysis in Neurodegenerative Diseases Research
Authors: Houdová, Lucie
Advisor: Janeček, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10783
Keywords: měření;motorické a prostorové učení;analýza chyb;statistická vzdálenost;hodnocení;biologický experiment
Keywords in different language: measurement;motor and spatial learning;error analysis;statistical distance;evaluation;biological experiment
Abstract: Tématem práce je analýza užívaných metodik měření a metod vyhodnocení, analýza chyb těchto metod, návrh metod nových, které lépe popisují proces učení a způsoby eliminace určených chyb. Analýzy jsou zaměřeny na experimenty motorického a prostorového učení inbredních myší v souvislosti s výzkumem neurodegenerativních chorob. V práci jsou uvedeny nedostatky měření a standardních metod vyhodnocení, možnosti využití nevyužívaných metod biologické statistiky, využití klasifikačního kritéria a jsou navrženy nové metody vyhodnocení s využitím aproximací normálním, Weibullovým a Coxovo fázovým rozdělením. Současně s metodami je určen vliv nevyužití apriori informace, provedena citlivostní analýza na množství dat a určeny chyby jednotlivých metod a měření. Závěrem je pro odborníky sestaven doporučený způsob vyhodnocování experimentů a popisu procesu učení ve variantách s minimálním a se zásadním zásahem do jimi užívaných standardních metod.
Abstract in different language: The thesis topic is the analysis of commonly used measurement and evaluation methods, error analysis of these methods, and the design of new methods for learning process description and elimination of identified errors. The analyses focuses on motor and spatial learning experiments of inbred mice in association with neurodegenerative diseases research. Inadequacies of standard measurement and evaluation methods as well as usefulness of overlooked methods from biological statistics and classification criteria are presented. New evaluation methods are designed based on approximations using either the normal, Weibull or Cox phase distribution. Together with the evaluation methods, the influence of non-use of a priori information is determined, sensitivity analysis with respect to the size of the data set is performed and errors of the methods and measurement are identified. The primary outcomes are protocols for the evaluation of experiments and learning process descriptions that bare either fundamental or minimal diferences from standard solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertaceLH.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-houdova.pdfPosudek oponenta práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-houdova.pdfPrůběh obhajoby práce877,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.