Název: Didaktické aspekty rozvoje kreativity ve výuce fyziky na základní škole
Další názvy: Didactic aspects of developing creativity in teaching of elementary school level physics
Autoři: Meškan, Václav
Vedoucí práce/školitel: Prokšová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10787
Klíčová slova: tvořivost;tvůrčí řešení problémů;výuka fyziky;divergentní fyzikální úlohy;myšlenková mapa
Klíčová slova v dalším jazyce: creativity;creative problem solving;teaching of physics;divergent physical tasks;mind map
Abstrakt: Předkládaná disertační práce se snaží nalézt nové cesty k rozvíjení tvořivosti žáků při výuce fyziky na základní škole a analyzovat další aspekty, které do tohoto procesu vstupují. Úvodní kapitoly obsahují základní poznatky psychologie tvořivosti, pedagogické pojetí tvořivosti a stručnou analýzu konkrétních metodických postupů a dalších didaktických aspektů, které ovlivňují rozvoj kreativity žáků ve výuce. Praktická část obsahuje návrh metodiky rozvoje kreativity ve výuce fyziky, který navazuje na dřívější autorovu práci. Těžištěm navržené metodiky jsou divergentní fyzikální úlohy a grafické znázornění řešení úloh pomocí myšlenkových map. V práci jsou uvedeny výsledky výzkumu úspěšnosti žáků základních škol při řešení divergentních úloh a je provedeno srovnání výsledků výzkumného souboru s malou experimentální skupinou.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented dissertation strives to find new ways of nurturing creativity of pupils in teaching of physics at primary school and to analyze additional aspects affecting this process. Opening chapters contain basic findings of psychology of creativity, pedagogical concept of creativity, brief description of concrete methodical tools and additional didactical aspects of the development of pupils´ creativity. The practical consists in design of a methodology of developing creativity in teaching of physics which extends author´s work. The core of the methodology lies in divergent physical tasks and graphical recording of solving of tasks using mind maps. The thesis contains findings of a research on success of primary school pupils in solving of the divergent tasks and its comparison with small experimental group.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni prace Vaclav Meskan.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Meskan1.pdfPosudek vedoucího práce278,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Meskan 2.pdfPosudek oponenta práce349,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Meskan.pdf-prot..pdfPrůběh obhajoby práce42,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10787

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.