Title: Mnichov 1938 a okupované "Sudety": Vysídlení českého obyvatelstva
Other Titles: Munich 1938 and occupied "Sudetenland": Displacement of the Czech population
Authors: Hmírová, Tereza
Advisor: Jeřábek, Martin
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12000
Keywords: česko-německé vztahy;Sudety;mnichovská dohoda;migrace;Češi;Němci;Československo;Protektorát Čechy a Morava;pohraničí
Keywords in different language: czech-german relations;Sudetenland;munich agreement;Czechs;Germans;Czechoslovakia;Protectorate of Bohemia and Moravia;borderland
Abstract: Bakalářská práce se zabývá migrací z československého pohraničí mezi lety 1938 a 1939. Přestože do vnitrozemí Československé republiky přicházeli lidé z pohraničí ještě před uzavřením mnichovské dohody, největší migrační vlna propukla až po jejím podepsání zástupci čtyř evropských velmocí. Cílem práce je analýza událostí vedoucích k mnichovské dohodě, charakteristika jednotlivých migračních vln a popis pomoci, jíž se uprchlíkům na zbytkovém území Československa dostalo. Částečně je pozornost zaměřena také na zahraniční ohlasy, které uprchlictví mimo Československou republiku vyvolalo, a na Čechy, kteří se rozhodli v obsazeném pohraničí zůstat.
Abstract in different language: The Bachelor degree thesis deals with migration from Czechoslovak border between years 1938 and 1939. Although people came from border to inland of Czechoslovak Republic still before Munich agreement, the biggest migration wave started after its signing by representatives of four European powers. The goal of thesis is the analysis events leading to Munich agreement, the characteristic of particular migration waves and the description of help which residual Czechoslovakia provided to refugees. Partly the attention is concentrated to foreign responses which refugees called outside Czechoslovak republic, and to Czechs who decided to stay in occupied border, too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
Hmirova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Hmirova-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce845,54 kBAdobe PDFView/Open
Hmirova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce355,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12000

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.