Title: Reflexe klíčových událostí v Plzni roku 1918 v regionálním tisku
Other Titles: Reflextion of the Key Events in Plzeň in the Regional Press in 1918
Authors: Řepík, Pavel
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12014
Keywords: Plzeň;1918;tisk;české území;Rakousko;monarchie;obyvatelstvo;převrat
Keywords in different language: Pilsen;1918;newspapers;czech territory;Austria;monarchy;inhabitants;revolution
Abstract: Bakalářská práce pojednává o problematice reflexe důležitých událostí v Plzni roku 1918 v regionálním tisku, jenž v této době vycházel. Práce se zaměřuje na ty události, které se díky své důležitosti dostaly na stránky těchto periodik a byly jimi následně interpretovány široké čtenářské veřejnosti. Cílem práce je na základě analytického zpracování soudobých regionálních tisků, vědeckých studií a monografií uvést čtenáře do problematiky závěrečného roku válečného dění na českém území, s bližším pohledem na významné události, jež se přihodily v Plzni a jejím nedalekém okolí. Práce je rozdělena na úvodní obecnější část, přinášející chronologický přehled událostí, jež představují závažné společenské a politické události v prostoru českých zemí od jara roku 1917 do závěrečných měsíců roku 1918. V druhé a hlavní části se kromě krátkého úvodu do hospodářské a sociální otázky válečné situace v Plzni v roce 1918 nachází zpracované klíčové události v témže roce, chronologicky rozdělené do jednotlivých kapitol. Tato část je zakončena národním převratem v Plzni, jenž probíhal na tomto území od 28. října do 30. října 1918. Z výsledků práce vyplývá, že vnitropolitický vývoj monarchie v posledním roce války byl úzce spojený s rozsáhlými sociálními obtížemi a měl hluboký dopad na život civilního domácího obyvatelstva. Do života prostých občanů na českém území, potažmo v Plzni, zasáhl citelný nedostatek základních životních potřeb (jídlo, topivo a ošacení), spojený se špatnými vyživovacími a hygienickými podmínkami, které vedly k výskytu celé řady závažných onemocnění. Nespokojené plzeňské obyvatelstvo, sužované nedostatečnými životními podmínkami, vyjádřilo otevřeně svou nevoli v roce 1918 hned při několika příležitostech. Celá řada demonstračních akcí, která v některých případech přerostla až do pouličních násilností, vyvrcholila za přímé podpory politických zástupců zformovaných v Národním výboru, na konci října 1918 do otevřené revolty vůči Rakousko?Uherské monarchii. Mezi 28. ? 30. říjnem 1918 proběhl na území Plzně po pražském vzoru národní převrat, jenž znamenal přechod od monarchistického zřízení k národnímu státu Čechů a Slováků.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with an issue of reflexion of important events in 1918 in Pilsen published in regional newspapers of that time. The thesis concerns mainly on those events which were published owing to their importance and which were interpreted to the wide public of readers afterwards. The aim of the work is to bring the readers into the issue of the last war years in the Czech territory. This will be done by analytic work with regional press, scientific works and monographies focusing mainly on the events which happened in Pilsen or its close surroundings. The introductory part brings general and chronological overview of the events which represent serious political and social processes in the Czech territory from the spring 1917 to the end of the year 1918. The second main part of the thesis deals with key events of this period which occurred there and divides them chronologically into chapters. This part ends with the overthrow in Pilsen which took place here from October 28th to October 30th 1918. From the results of the work it is clear that the domestic policy of the monarchy was tied up with deep social difficulties during the last year of the war and influenced the lives of civilians. There was a lack of basic life necessities (food, fuel, clothes) and together with bad hygienic and diet conditions it resulted into many serious health problems and diseases. Dissatisfied inhabitants of Pilsen who suffered from insufficient life conditions, expressed their displeasure in several events in 1918. Number of demonstrations (with signs of street violence in some of them) were supported by local politicians formed into Národní výbor. The events ended up with open rebellion against the Austro-Hungarian Empire at the end of October 1918. Between the days 28th?30th October there was a revolution in Pilsen (according to the similar event in Prague) which meant the change from the monarchy to the national state of the Czechs and Slovaks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Repik.pdfPlný text práce442,46 kBAdobe PDFView/Open
Repik_posudek vedouciho3.pdfPosudek vedoucího práce883,29 kBAdobe PDFView/Open
Repik_posudek oponenta3.pdfPosudek oponenta práce5,38 MBAdobe PDFView/Open
Repik prubeh obhajoby3.pdfPrůběh obhajoby práce391,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.