Title: Neurotické poruchy u dětí z ústavní péče
Other Titles: Neurotical disorders at children grown in institutional cares.
Authors: Kalabisová, Veronika
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12023
Keywords: neuróza;neurotické poruchy;neurotické symptomy;úzkost;fobie;deprese;obsese;kompulze;dětství;rodina;ústavní výchova
Keywords in different language: neurosis;neurotic disorders;neurotic symptoms;anxienty;phobia;depression;obsession;compulsions;childhood;family;institutional care
Abstract: Teoretická část práce je věnována sběru dat s odborné literatury v oblasti neurotických poruch, specifik neurotických poruch. Hlavní kapitola této části se zabývá chrakteristikou neurotických poruch podle MKN-10. V teoretické časti se věnujeme také vývojovému období dítěte. Závěr teoretické části se zaměřuje na rodinu a systému náhradní rodinné péče. Druhá část diplomové práce je praktická. Cílem výzkumu bylo zjistit míru výskytu v období dětství za pomoci standardizovaného dotazníku MHQ.
Abstract in different language: The Teoretical part of this masters thesis is data collection oriented. The main chapter of this part focuses on the characteristics of neurotic disorders according to MKN-10. In the theoretical part we also deal with the developmental period of the child. The conclusion of this theoretical part is focused on the family and the alternative family care system. The second part of the masters thesis is the practical. The goal of the research is to quantify the rate of and presence of neurotic disorders in this period of childhood maturation with the standardized questionnaire MHQ.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kalabisova.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Kalabisova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,42 kBAdobe PDFView/Open
Kalabisova - oponent.pdfPosudek oponenta práce537,68 kBAdobe PDFView/Open
Kalabisova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.