Title: Paradoxy pomáhajících povolání - vědomí vlastní hodnoty u sociálních pracovníků
Other Titles: Helping professions paradoxes - self-worth awareness by the social workers
Authors: Mačičková, Zuzana
Advisor: Kubíková, Kateřina
Referee: Szachtová, Alena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12031
Keywords: pomáhající profese;sociální práce;vědomí vlastní hodnoty;paradoxy;syndrom pomáhajícího;neuroticismus;méněcennost;perfekcionismus;kompenzace potřeb
Keywords in different language: helping professions;social work;self-worth awareness;paradoxes;helper syndrome;neuroticism;inferiority;perfectionism;compensation of needs
Abstract: Tato práce se zaměřuje na problematiku paradoxních stránek v pomáhajících profesích. Z teoretické části, kde jsou popsány vybrané jevy a skutečnosti, vychází nový sjednocující koncept vytvořený autorkou. Tyto jevy nejsou náhodné (syndrom pomocníka, neuroticismus, citové úrazy a obrany, méněcennosti a perfekcionismus, kompenzace potřeb), ale indikují problém v oblasti sebepojetí a uvědomování si vlastní hodnoty, což je základ, na kterém koncepce stojí. Cílem je i její ověření pomocí případové studie na vzorku sociálních pracovníků, která se zaměřuje na detail, ale i nalezení široce platného principu. Prací se prolíná zaměření na pomáhající profese v kontextu moderní individualizované společnosti a výsledky jsou uplatnitelné pro každého člověka. Originalita výzkumu je podtržena i skutečností, že se jedná o sjednocení dostupných teorií, jejich novou interpretaci, spojení několik oborů (filozofie, psychologie, sociální práce), poskytnutí sebereflexe pro rozvoj jednotlivce, ale i reflektování současného stavu pomáhajících z hlediska odvrácené strany pomáhání v kontextu jejich sebepojetí.
Abstract in different language: This thesis is focused on the problem of helping professions paradoxes. From the theoretical part, which describes selected phenomena, comes the newly unified concept created by the author. These phenomena are not accidental (helper syndrome, neuroticism, emotional injuries and defense, inferiority and perfectionism, compensation of needs), but indicate a problem in the area of self-awareness and self-worth, which is the basis of the concept. The goal is also its validation using a case study on a sample of social workers, focusing on detail, but also a widely applicable principle. Thesis is viewed from focus on helping professions within the context of modern individualized society, and the results are applicable for everyone. Originality of the research is underlined by the fact that it is a unification of the available theories, their new interpretation, joining several fields (philosophy, psychology, social work), providing for the self-development of the individual, but also to reflecting the current status of professionals from the viewpoint the dark side of helping in the context of their self-awareness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Macickova - DP.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Macickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce307,01 kBAdobe PDFView/Open
Macickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce251,65 kBAdobe PDFView/Open
Macickova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce111,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.