Title: Zdroje neurotičnosti dnešních žen
Other Titles: The Origins of Neurotic Status of Today's Woman
Authors: Litváková, Eva
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12035
Keywords: neuroticismus;neurózy;žena
Keywords in different language: the Neurotic Status;Neurosis;Woman
Abstract: Diplomová práce se zabývá zdroji neurotičnosti dnešních žen. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část sestává ze tří kapitol Neurotičnost, neurózy; Dnešní žena a Zdroje neurotičnosti dnešních žen. Obecné poznatky z první a druhé kapitoly se vzájemně prolínají v kapitole třetí, která už je zaměřena konkrétněji, popisuje konkrétní možné zdroje neurotičnosti dnešních žen. Praktická část vychází ze dvou dotazníkových šetření zjišťujících míru neurotičnosti u skupiny dotazovaných žen a dále některé anamnestické údaje žen s vyšší a nižší mírou neurotičnosti, které jsou následně mezi sebou porovnávány.
Abstract in different language: This thesis is focused on the origins of neurotic status of today's women. It consists of two parts: theory and practice. The theoretical part has three chapters: Neurotic Status, Neurosis; Today's Woman and the Origins of Neurotic Status of Today's Woman. General knowledge from the first and second chapter mingles in the third one which is more specific and describes specific possible roots of neurotic status of today's women. The practical part is based on two questionnaires that are focused on the level of neurotic states within these asked women an on some anamnestic facts of the women with higher or lower level of neurotic state and those are than compared with each other.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Litvakova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Litvakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce388,11 kBAdobe PDFView/Open
Litvakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce380,62 kBAdobe PDFView/Open
Litvakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce108,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.