Název: Děti alkoholiků a jejich sklon k prokrastinaci
Další názvy: The children of alcoholics and their tendency to procrastination
Autoři: Hejlíková, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Brabcová, Dana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12044
Klíčová slova: akademická prokrastinace;alkoholismus;determinace;děti alkoholiků;dospělé děti alkoholiků;dysfunkční rodina;chronické odkládání povinností;obecná prokrastinace;prevalence prokrastinace;prokrastinace;psychopatologie;vyhýbání se povinnostem;závislost na alkoholu
Klíčová slova v dalším jazyce: academic procrastination;adult children of alcoholics;alcohol addiction;alcoholism;determination;dysfunctional family;general procrastination;children of alcoholics;chronic postponing of tasks;prevalence of procrastination;procrastination;psychopathology;task avoidance
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou prokrastinace v kontextu života a charakteristiky dětí alkoholiků. Práce je rozčleněna do šesti kapitol. V první kapitole jsou vysvětlena specifika prokrastinace, její formy a historie, také jsou definovány různé perspektivy na etiologii tohoto chování a jeho možné příčiny, i možnosti přístupu k tomuto problému včetně diagnostických postupů. Druhá kapitola je věnována charakteristice dětí alkoholiků, je definována podstata alkoholismu, jeho zásah do rodinného schématu a hlavně do dětské psychiky. Dále se práce věnuje teoretickému propojení souvislostí těchto dvou témat. Další kapitoly náleží praktické části práce, která ověřuje tuto problematiku prostřednictvím kvantitativního výzkumu a analyzuje možné souvislosti prokrastinace u potomků alkoholiků.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with an issue of procrastination in context of life and characteristics of children of alcoholics. It is divided into six chapters, and into a theoretical and an empirical part. In the first chapter there are explained the specifics of procrastination, its forms and history. There are also defined different perspectives of the etiology of such behaviour and its causes, and options of approaches to this problem including diagnostic methods. The second chapter is dedicated to the characteristics of children of alcoholics. In this chapter there is also defined the nature of alcoholism, its encroachment on family environment and on children's psyche in particular. Next, the thesis deals with the theoretical connection of relationship between these two topics. Subsequent chapters belong to the empirical part of the thesis, which verifies this matter by means of quantitative research and analyses possible connections of procrastination of alcoholics' descendants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Hejlikova.pdfPlný text práce3,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejlikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejlikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce906,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejlikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce87,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12044

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.