Title: Stáří z pohledu dospívajících
Other Titles: Old age from the perspective of adolescents
Authors: Budačová, Zuzana
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12053
Keywords: stáří;dospívání;generace;vztahy;postoje
Keywords in different language: old age;adolescent period;generations;relationships;opinions
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou stáří z pohledu dospívající mládeže. Mapuje základní charakteristiky období dospívání, jako životní etapy doprovázené mnoha změnami ve všech sférách života jedince. Práce analyzuje hlavní aspekty a specifika stáří. To představuje náročné životní období spojené s involučními změnami a dosud zcela novými problémy. Práce se zaměřuje na problematiku mezigeneračních vztahů adolescentů a seniorů. Zkoumá a analyzuje postoje dospívajících ke stáří a jejich vztahy k seniorům.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the issue of old age from the perspective of adolescents. It points out the main characteristics of the adolescent period as life stage accompanied by many changes in all spheres of life of the individual. The paper analyzes the main aspects and specifics of old age. It represents a challenging period of life associated with involution changes and completely new issues. The paper focuses on the issue of intergenerational relationships of adolescents and seniors. It examines and analyzes the attitudes of adolescents to the old age and their relationships with seniors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zuzana Budacova.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Budacova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce258,38 kBAdobe PDFView/Open
Budacova - oponent.pdfPosudek oponenta práce329,48 kBAdobe PDFView/Open
Budacova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce99,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.