Title: Možnosti stravování žáků ve škole
Other Titles: Possibility eating habits of pupils in schools
Authors: Nesnídalová, Zuzana
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Koptíková, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12056
Keywords: školní stravování;jídelna;školní bufet;prodejní automat;legislativa
Keywords in different language: school meal;school canteens;school cafeteria;vending machine;legislation
Abstract: Diplomová práce se zabývá možností stravování žáků na základních školách. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do kapitol, které shrnují historii školního stravování na základních školách, současné stravování a porovnání školního stravování ve vybraných zemích. Historie školního stravování zahrnuje nejenom vývoj školních jídelen, ale také i školních bufetů a prodejních automatů. Další kapitola rozebírá stravování jídelen, bufetů a automatů v současné době. V této kapitole jsou zmíněné také hygienické předpisy a legislativa, která souvisí se školním stravováním. Poslední část kapitoly je zaměřena na projekty, které podporují zdravé školní stravování Školní mléko a Ovoce do škol. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na stravování ve školních jídelnách a bufetech ve vybraných zemích Francie, Velká Británie, USA a Německo. Praktická část diplomové práce zjišťuje dotazníkovou metodou, zda jsou žáci spokojeni se školní jídelnou a bufetem. Veškerá získaná data byla vyhodnocena a zpracována do tabulek a grafů.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the possibility of catering for pupils in primary schools. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part of my thesis is divided into chapters that summarize the history of school meals in primary schools, the current eating and comparison of school meals in selected countries. History of school meals includes not only the development of school canteens, but also school buffets and vending machines. The next chapter discusses eating snack bars and vending machines at present. This chapter sets also mentioned health regulations and legislation that relates to the school eating. The last part of the chapter focuses on projects that promote healthy school meals - School Milk and School Fruit. The last chapter focuses on the alimentation in a school canteens and buffets in selected countries - France, Great Britain, USA and Germany. The practical part questionnaire method determines whether students are satisfied with the canteen and buffets. All obtained data were evaluated and processed into tables and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Nesnidalova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Nesnidalova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,65 kBAdobe PDFView/Open
Nesnidalova - oponent.pdfPosudek oponenta práce336,68 kBAdobe PDFView/Open
Nesnidalova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce92,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.