Title: Motivování zaměstnanců ve veřejné správě
Other Titles: Motivation of the employees in the public administration
Authors: Kupská, Vlasta
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12125
Keywords: motivace;plat;odměna;zaměstnanec;veřejná správa
Keywords in different language: motivation;allowance;remuneration;employee;public administration
Abstract: Tématem této práce je motivace pracovníků ve veřejné správě. Cílem této práce je zjistit, jak a jakým způsobem jsou motivováni zaměstnanci veřejné správy. Dalším cílem bylo zjištění toho, zda se cítí zaměstnanci veřejné správy pro svou činnost dostatečně motivování. V teoretické části práce je charakterizována motivace. V praktické části práce dochází k analýze problematiky motivování zaměstnanců ve veřejném sektoru se zvláštním zřetelem ke Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje. Analyzován je zde proces motivování zaměstnanců na ekonomickém úseku Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Na tuto analýzu navazuje vytvoření návrhu struktury motivačního programu určeného pro zaměstnance ekonomického úseku Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje.
Abstract in different language: The thesis deals with motivation of public administration employees. The aim of this thesis is to determine how and in what way public administration employees are motivated. Another aim is to find out whether they feel sufficiently motivated for their work. In the theoretical part of the thesis, motivation is characterized. The empirical part of the thesis analyzes the problems of motivating public administration employees, with particular reference to the economic department of Regional administration and maintenance of roads Karlovy Vary Region. The process of motivating employees in the economic section of Regional administration and maintenance of roads Karlovy Vary Region is analyzed. This analysis follows a draft structure of the incentive program designed for employees of the economic department of the Regional administration and maintenance of roads Karlovy Vary Region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KUPSKA_Vlasta_-_Bakalarska_prace_2014 - STAG.pdfPlný text práce5,93 MBAdobe PDFView/Open
Kupska V. - V.PDFPosudek vedoucího práce551,34 kBAdobe PDFView/Open
Kupska V. - O.PDFPosudek oponenta práce592,09 kBAdobe PDFView/Open
Kupska prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce182,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.