Title: Analýza metod a nástrojů Fraud Managementu ve vybraném podniku
Other Titles: Analysis of methods and tools of fraud management in a selected company.
Authors: Čihák, Jan
Advisor: Burešová, Veronika
Referee: Hruška, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12127
Keywords: podvod;podezřelý obchod;riziko;praní špinavých peněz;financování terorismu
Keywords in different language: fraud;suspicious transaction;the risk of money laundering;terrorist financing
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá definováním metod a nástrojů fraud managementu a jeho analýzou ve zvolené bankovní společnosti. V teoretické části jsou podrobně vysvětleny oblasti podvodných jednání ve finanční sféře. Jsou popsány vybrané metody bezhotovostního platebního styku a jejich principy. Také jsou uvedeny obecné druhy podvodných technik. V praktické části je práce zaměřena na analýzu řízení rizik ve vybrané bance. Definování metod fraud managementu je zaměřeno na oblast praní špinavých peněz a financování terorismu a také podvodů v oblasti platebních karet. Dále jsou v práci zpracovány způsoby prevence a ochrany proti možným podvodným jednáním a popsány interakce jednotlivých bankovních odborů a oddělení, které jsou v dané problematice kompetentní.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the definition of methods and tools of fraud management and analysis of selected banking company. In the theoretical part are explained in detail areas of the fraud in the financial sector. The selected methods for cashless payment transactions and their principles are described. Also the general types of phishing techniques are listed. The practical part of the thesis focuses on the analysis of risk management in the selected bank. Defining of methods of fraud management is focused on money laundering and terrorist financing and frauds targeting on credit cards. Furthermore, the work processes ways to prevent and protect against possible fraudulent behavior and describes the interaction of bank departments and units that are competent in the matter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza metod a nastroju fraud managementu ve vybranem podniku.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
pvcihak.pdfPosudek vedoucího práce677,43 kBAdobe PDFView/Open
cihak.pdfPosudek oponenta práce512,65 kBAdobe PDFView/Open
ocihak.PDFPrůběh obhajoby práce817,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.