Title: Analýza zemědělské činnosti z účetního pohledu
Other Titles: The analysis of agricultural activity in terms of accounting.
Authors: Jirsová, Miloslava
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12130
Keywords: oceňování zásob;dotace;kalkulační vzorce
Keywords in different language: inventory pricing;subsidies;calculation table
Abstract: Bakalářská práce analyzuje zemědělskou činnost z pohledu účetního. Cíl a metodický postup bakalářské práce je vymezen v první části. Ve druhé části je představen podnikatelský subjekt z hlediska podnikatelské činnosti. V třetí části jsou analyzovány rozvahové položky společnosti na základě literárních zdrojů a legislativních pramenů, důraz je kladen na majetkové složky podniku. Ve čtvrté části je zhodnocen výsledek hospodaření společnosti a tato část je také zaměřena na poskytování dotací pro zemědělské podniky. V páté části jsou definovány problematické aspekty společnosti a jsou zde formulovány návrhy na jejich zlepšení. Výsledkem této práce je nově vytvořená příloha k vnitropodnikové směrnici, v závěru práce je objasněna důležitost této přílohy.
Abstract in different language: Bachelor essay analyzes agricultural activity in terms of accounting. Objective and methodology of this bachelor thesis is defined in the first section. In the second part there is a description of a business entity in terms of business presented. In the third part there are company's balance sheet items based on literary sources and legislative sources with emphasis on the property of a business analyzed. In the fourth section there is evaluated the income statement and this part is also aimed at providing subsidies for farms. The fifth chapter defines the problematic aspects of the company and there are proposals for their improvement formulated. The result of this work is the new supplement to an internal directive. Its importance is explained at the end of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace-Miloslava_Jirsova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
pvjirsova.pdfPosudek vedoucího práce565,07 kBAdobe PDFView/Open
jirsova.pdfPosudek oponenta práce582,02 kBAdobe PDFView/Open
ojirsova.PDFPrůběh obhajoby práce853,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.