Title: Finanční analýza konkrétního podniku.
Other Titles: Financial analysis of a concrete company
Authors: Langmeier, Jakub
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Singerová, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12137
Keywords: finanční analýza;ekonomické ukazatele;horizontální analýza;vertikální analýza;poměrové ukazatele
Keywords in different language: fiancial analyses;economical indicators;horizontal analysis;vertical analysis;ratio indicator
Abstract: Tématem této bakalářské práce je finanční analýza. Práce je rozdělená do dvou částí na teoretickou a praktickou. Teoretická část práce čerpá z odborné literatury a zabývá se teoretickými východisky finanční analýzy. Definuje, kdo jsou uživatelé a jaké zdroje dat se obvykle používají k vytvoření analýz. Dále jsou zde rozvedené jednotlivé metody a nástroje, jako jsou stavové ukazatele, rozdílové ukazatele, poměrové ukazatele a soustavy ukazatelů. V praktické části práce se aplikují teoretické poznatky na konkrétní podnik Kermi s.r.o. Tato část se snaží dodržet obsahovou strukturu teoretické části práce. Skládá se z popisu společnosti a vlastního výpočtu ukazatelů finanční analýzy s komentáři k výsledkům. Celá práce je zakončená zhodnocením výsledků, kterých společnost dosáhla s předložením návrhu na zlepšení budoucí situace tohoto podniku.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is financial analysis. The thesis is separated into two parts, theoretical and practical. Theoretical part is based on specialized bibliography and it is dealing with theoretical foundations of the financial analysis. It defines who the users of analysis are and what data sources are usually used to create the analysis. Then there are examined individual methods and tools such as absolute, differential, ratio and aggregate economic indicators. In the practical part of thesis, there is applied theoretical knowledge in order to create financial analysis for concrete company Kermi Inc. This part is trying to maintain the structure of contents used in the theoretical part of thesis. This part is composed of company description, the actual calculation and explanation of the economic indicators. Whole thesis is finished with summarization of company results and suggestions that should improve future company situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2014_Jakub Langmeier.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
pvlangmaier.PDFPosudek vedoucího práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
langmeier.pdfPosudek oponenta práce615,93 kBAdobe PDFView/Open
Langmeier.PDFPrůběh obhajoby práce420,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.