Title: Oceňování zásob vlastní výroby
Other Titles: Valuation of inventories of own production
Authors: Běhounková, Markéta
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Zbraslavský, Miloslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12147
Keywords: zásoby vlastní výroby;rostlinná výroba;živočišná výroba
Keywords in different language: inventories of own production;arable farming;animal farming
Abstract: Bakalářská práce se zabývá především oceňováním zásob vlastní výroby, přičemž je tato problematika vztažena vzhledem k výběru podniku pro praktickou část k zemědělské produkci. Okrajově pak ještě práce popisuje účtování a vykazování zásob. V úvodní části bakalářské práce je vymezena právní úprava účetnictví v zemědělství a definice zemědělství a jeho specifik. Hlavní část práce je zaměřena na charakteristiku zásob a jejich oceňování z pohledu teorie i praxe. Závěr práce se zabývá zhodnocením postupů oceňování, popř. účtování a vykazování zásob ve vybraném zemědělském podniku.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals mainly with valuation of inventories of own production. Due to the choice of a particular enterprise for the practical part, this issue is related to agricultural production. Partially this thesis also describes accounting of inventories.The first part of this thesis defines agriculture with its specifics and legislation of accounting in agriculture. The main part then focuses on characteristic of inventories and their valuation from the theoretical and practical point of view. The final part deals with evaluation of valuation procedures and partially also with accounting of inventories in a chosen agricultural enterprise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Behounkova.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
pvbehounkova.pdfPosudek vedoucího práce571,07 kBAdobe PDFView/Open
behounkova.pdfPosudek oponenta práce465,28 kBAdobe PDFView/Open
obehounkova.PDFPrůběh obhajoby práce852,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.