Title: Zdanění příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo
Other Titles: Income Taxation of Natural Persons and Legal Entities in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany
Authors: Benediktová, Kristýna
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Markvart, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12148
Keywords: Česká republika;daň z příjmu fyzických osob;daň z příjmu právnických osob;Spolková republika Německo
Keywords in different language: Czech republic;income tax natural persons;income tax legal etities;Federal republic of Germany
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na porovnání důchodových daní v České Republice a Spolkové republice Německo. V práci jsou nejdříve rozebrány základní daňové pojmy, dále je zmíněno třídění a funkce daní. Následně jsou blíže představeny daně z příjmů fyzických a právnických osob v České republice a Spolkové republice Německo. Tyto znalosti jsou v další části aplikovány na dva příklady z praxe a jeden modelový příklad. Komparace těchto příkladů umožnila vyčíslení rozdílů ve zdanění. V poslední kapitole jsou zformulovány závěry a doporučení z hlediska důchodových daní.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the comparison of the income taxes in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. At first the basic tax concepts are analyzed, afterwards classification and tax functions are mentioned. Subsequently, the income tax of individual and legal persons in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany are introduced. This knowledge is applied in the next part of the thesis to two examples from the professional experience and to a model example. Comparison of these examples allows quantification of differences in taxation. In the last chapter conclusions and recommendations in terms of income taxes are formulated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Benediktova.pdfPlný text práce852,34 kBAdobe PDFView/Open
pvbenediktova.pdfPosudek vedoucího práce573,24 kBAdobe PDFView/Open
benediktova.pdfPosudek oponenta práce647,22 kBAdobe PDFView/Open
Benediktová.PDFPrůběh obhajoby práce299,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.