Title: Praktické aspekty daňových rájů v Evropě
Other Titles: Practical aspects of tax havens in Europe
Authors: Jarošová, Veronika
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Hejduková, Pavlína
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12163
Keywords: daňový ráj;daň;daňový systém;daňový dopad
Keywords in different language: tax haven;tax;tax system;tax incidence
Abstract: Cílem bakalářské práce je zkoumání problematiky daňových rájů v Evropě a daňovým dopadem spojeným s přesunem společnosti do vybrané země, považované za daňový ráj. První část se věnuje historii daní včetně jejich charakteristiky. Dále jsou metodou deskripce rozebrány teoretické aspekty daňových rájů, způsoby založení společností v těchto zemích a přístup světa k dané problematice. Praktická část zkoumá daňové systémy vybraných států, analyzuje daňové sazby daně z příjmů právnických osob a náklady spojené se založením podniku v daňovém ráji. V další části je provedena komparace jednotlivých států na základě předem zjištěných skutečností a následně je zhodnocen vliv daní a celkové situace v daném hospodářství na výběr daňového ráje. Práce obsahuje doporučení pro zvolený podnik Hutchinston s.r.o.
Abstract in different language: The aim of this bachelor´s thesis is research of issues of tax havens in Europe and tax incidence connected to relocation of a company to selected country considered as tax heaven. The first part is dedicated to the history of taxes including their characteristics. Hereinafter, theoretical aspects of tax havens, methods of foundation of companies in these countries and approach to this subject in the world are analysed by the description method. The practical part examines tax systems of selected countries, analyzes taxation rates, legal entity income taxes and costs connected to foundation of the company in tax heaven. In the following part, the selected countries are compared based on these data and furthermore there is evaluated impact of taxes and overall situation in particular country economy to the selection of tax heaven. The thesis contains recommendations for the selected company Hutchinston s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP2014_Jarosova.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
pvjarosova.pdfPosudek vedoucího práce527,26 kBAdobe PDFView/Open
jarosova.pdfPosudek oponenta práce496 kBAdobe PDFView/Open
ojarosova.PDFPrůběh obhajoby práce821 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.