Title: Povinnosti právnické osoby z hlediska veřejných financí
Other Titles: The responsibilities of corporate entity in terms of public finance
Authors: Kovařík, Matěj
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Vachutová, Šárka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12172
Keywords: veřejné finance;právnická osoba;daň;poplatek
Keywords in different language: public finance;corporate entity;tax;fee
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá povinnostmi právnických osob z hlediska veřejných financí. V práci je charakterizován význam a princip fungování veřejných financí, dále jsou v teoretické rovině definovány zjištěné povinnosti právnických osob. Mezi tyto povinnosti, které jsou příjmem veřejných financí, byly zařazeny mimo jiné daně, poplatky, odvody na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V praktické části je představena obchodní společnost Reno Šumava a.s., jejíž interní dokumenty a informace byly podkladem pro analýzu vztahu plateb a veřejných financí, mezi které byla zařazena daň z příjmů právnické osoby, odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, poplatky za znečišťování ovzduší, úhrada z vydobytých nerostů a dobývacích prostor. Součástí praktické části je také zpracování daně silniční, u které bylo navrženo opatření, jež vede k úspoře finančních prostředků.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with responsibilities of corporate entities in terms of public finance. The thesis describes the importance and principles of public finance as well as defines established responsibilities of corporate entities in theory. These responsibilities of corporate entities, which are incomes of public finance, include taxes, fees, social insurance contributions and contributions to the state employment policy. Reno Šumava a.s., a stock company, is introduced in the practical part. Its internal documents and information were the basis for analysis of the relationship between payments and public finance, among which the corporate income tax, social insurance contributions, state employment policy contributions, air pollution fees, extracted minerals and mining space payments were included. The practical part also includes processing of the road tax for which financial-saving measures have been proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kovarik Matej_K11B0358P.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
pvkovarik.pdfPosudek vedoucího práce576,85 kBAdobe PDFView/Open
kovarik.pdfPosudek oponenta práce489,96 kBAdobe PDFView/Open
okovarik.PDFPrůběh obhajoby práce844,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.