Title: Analýza uzávěrkových operací vybraného podnikatelského subjektu
Other Titles: Analysis of balance operations of selected business subject
Authors: Nezbedová, Lenka
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Matiscsáková, Irena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12183
Keywords: účetní uzávěrka;ocenění;zásoby vlastní výroby
Keywords in different language: closing books;valuation;company´s stock
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice účetní uzávěrky. Teoretická část pojednává o celém průběhu účetní uzávěrky. Je popsán způsob provedení inventarizace, všechny důležité operace, provádějící se na koni účetního období, výpočet daně z příjmů právnických osob a uzavření účtů. V praktické části je největší pozornost věnována zásobám vlastní výroby a jejich oceňování. Cílem analýzy bylo zjistit reálnost ocenění a navrhnout novou metodiku oceňování zásob vlastní výroby. Nově vypočtená vnitropodniková cena (v práci též označovaná jako vypočtená skladová cena) byla v absolutním vyjádření vždy nižší než cena, kterou při oceňování zásob na konci účetního období používá účetní jednotka. Následně byly odůvodněny příčiny rozdílů mezi cenami. Závěrem práce bylo definováno, jak by měl podnik postupovat při sestavování vnitropodnikové ceny, jak by měl dělit své výrobky, jak přiřazovat a zjišťovat jednotlivé náklady a neposledně bylo vysvětleno, jak je důležité aktualizovat sestavení vnitropodnikové ceny.
Abstract in different language: This bachelor thesis has been devoted to closing books problems. The theoretical part has been dealing with the whole process of closing books. The way of evaluation of stock, all important operations done at the end of an accounting period, a calculation of taxes from companies´ income and closing of the books have been described there. In the practical part, the greatest attention has been dedicated to the company´s stock and its valuation. The aim of the analysis was to establish a valuation feasibility and suggest new methods. The newly calculated in-house price (in this work also marked as a calculated stock price) was always lower than the price used by the unit of accounting while estimating stock at the end of the accounting period. Subsequently, the causes of differences between prices have been justified. At the end of the work, a procedure of in-house price calculation, products division and particular expenses that have been established have been defined. Last but not least, the importance of an in-house price update has been explained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Nezbedova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
pvnezbedova.pdfPosudek vedoucího práce592,66 kBAdobe PDFView/Open
nezbedova.pdfPosudek oponenta práce553,09 kBAdobe PDFView/Open
onezbedova.PDFPrůběh obhajoby práce849 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.