Title: Problematika cestovních náhrad u tuzemských a zahraničních pracovních cest
Other Titles: The problematics of travelling refunds in inland and abroad trips
Authors: Tesařová, Dagmar
Advisor: Součková, Radka
Referee: Hokrová, Katarína
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12198
Keywords: účetnictví;pracovní cesty;cestovní náhrady při tuzemské pracovní cestě;cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě;vnitropodnikové směrnice
Keywords in different language: accounting;business trips;travelling refunds in inland trips;travelling refunds in trips abroad;interdepartmental regulation
Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad u tuzemských a zahraničních pracovních cest. V teoretické části jsou uvedeny platné právní předpisy a základní členění podle zaměstnavatelů. Následuje charakteristika pracovních cest a jednotlivých druhů cestovních náhrad u tuzemských a pracovních cest. Pro upřesnění dané problematiky jsou připojeny informace o účtování cestovních náhrad a o případném zdanění. V této části bakalářské práce bylo čerpáno převážně z platných legislativních předpisů. Praktická část obsahuje charakteristiku vybraného úřadu, tj. Krajského státního zastupitelství v Plzni. Představuje jeho vnitropodnikovou směrnici, která danou problematiku upravuje. Pro dokreslení situace je uvedeno několik konkrétních příkladů tuzemských i zahraničních pracovních cest. Po vyhodnocení stávajícího stavu je navrženo opatření ke zlepšení kvality vyplňování cestovních příkazů a vypracována analýza cestovních náhrad pro efektivnější rozhodování o způsobu přepravy.
Abstract in different language: The thesis is focused on the problematics of business trips and the refund providing in inland and abroad travels. In the theoretical part, the valid legal enactments and basic structurings according to employees are introduced. The characteristics of business trips and the particular types of travelling refunds in both the inland and abroad travels follow. For specification of this problematics, the information of travelling refunds accounting and eventual taxations are incorporated. In this part of the bachelor's thesis, mostly the valid legal enactments were drawn from. The practical part contains the characteristics of a chosen bureau, i.e. the Regional State Deputyship in Pilsen. The thesis introduces its interdepartmental regulation, which adjusts the problematics. To depict the situation, several concrete cases of inland and abroad business trips are instated. After the current state assessment, a quality improvement arrangement for travelling instructions filling is designed and an analysis of travelling refunds for more effective decisions about the type of transport is elaborated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K12B0043K_Tesarova.pdfPlný text práce55,63 MBAdobe PDFView/Open
pvtesarova.PDFPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
tesarova.pdfPosudek oponenta práce516,84 kBAdobe PDFView/Open
otesarova.PDFPrůběh obhajoby práce878,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.