Title: Bezpečnost jaderných elektráren
Other Titles: Safety of nuclear power plant
Authors: Nikl, Ondřej
Advisor: Hořan, Marek
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12223
Keywords: jaderný reaktor;jaderná bezpečnost;aktivní zóna;primární okruh;jaderná energie;jaderná havárie;jaderná elektrárna;generace reaktorů;typy reaktorů;ochrana do hloubky
Keywords in different language: nuclear reactor;nuclear safety;active zone;primary circuit;nuclear energy;nuclear accident;nuclear power plant;generation of reactors;types of reactors;defence in depth
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na shrnutí technologií používaných pro bezpečnost jaderných elektráren, jako jsou aktivní a pasivní prvky ochrany, fyzické bariéry a princip ochrany do hloubky. Dále jsou v práci uvedeny nejpoužívanější typy jaderných reaktorů ve světě, jejich popis a zhodnocení jejich budoucího vývoje. Pozornost je věnována také organizacím dohlížejícím na dodržování jaderné bezpečnosti a mezinárodní stupnici INES, která slouží k vyhodnocení případné nehody či havárie. Závěrem tato práce pojednává o jaderných haváriích a jejich vlivu na vývoj jaderné bezpečnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on summary of technologies used for safety of nuclear power plants, which means active and passive nuclear safety, physical barriers and principle of defence in depth. Furthermore in the thesis there are mentioned the most used types of nuclear reactors in the world, their description and evaluation of their future development. The attention is also given to observance of nuclear safety and the international scale INES, which serves to prospective accident or disaster. In conclusion deals this thesis about nuclear disasters and their influence of nuclear safety.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
058743_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,6 kBAdobe PDFView/Open
058743_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,94 kBAdobe PDFView/Open
058743_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.