Title: Použití lambda sond BOSCH pro analýzu koncentrace O2 ve spalinách peletkového kotle
Other Titles: Application of oxygen sensors BOSCH for O2 concentration amalysis in a flue gas from a pellet stove
Authors: Hrbek, Jakub
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12227
Keywords: poměr paliva a vzduchu;emise;lambda sonda;Nernstův článek;peletkový kotel;emisní třídy kotlů;optimalizace spalování;dlouhodobá zkouška lambda sond v peletkovém kotli
Keywords in different language: air to fuel ratio;emission;lambda sensor;Nernst cell;wood pellets stove;emission stan-dards;optimization of burning process;long-term measurement on wood pellets stove
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na ověření použitelnosti lambda sondy BOSCH v kotli na dřevní pelety. Bakalářská práce se skládá z obecného popisu lambda sondy a jejího využití v praxi, metodiky a realizace dlouhodobé zkoušky a ze zhodnocení naměřených dat.
Abstract in different language: Objective of the bachelor´s thesis is a verification of conditions under which Bosch oxy-gen sensors can be applied in wood pellets stoves. Bachelor´s thesis contains general description of oxygen sensors and its practical usability, procedure and realization of long-term measurement and evaluation of measured data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrbek Jakub_BP2014_FEL_KEE_final_20140609_PDF.pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFView/Open
058752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,87 kBAdobe PDFView/Open
058752_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,56 kBAdobe PDFView/Open
058752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce311,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.