Title: Případová studie bioplynové stanice modelové zemědělské farmy
Other Titles: Energy self-sufficient farm Regent Plus Žlutice
Authors: Charvát, Petr
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12232
Keywords: bioplyn;bioplynová stanice;digestát;separátor tuhých částic;kompostárna;fermentor;bioreaktor;dofermentor;kogenerační jednotka
Keywords in different language: biogas;biogas station;fermentation residue;solid particles separator;composting plant;fermenter;bioreactor;final fermenter;cogeneration unit
Abstract: Úvodem této bakalářské práce je popis potřebných parametrů modelové farmy. V této sekci jsem se nejvíce zaměřil na bioplynovou stanici. Stanice využívá materiál, který je produkován nebo vypěstován přímo na této farmě. Jsou zde popsány technické parametry, procesy vzniku bioplynu a popisu vstupních surovin. Dalším rozsáhlejším tématem je popis fermentoru. V těchto zařízeních probíhá samotné vyhnívání biologicky rozložitelného materiálu. Získávání elektrické a tepelné energie jsem se rozhodl získávat z kogeneračních jednotek, kde dochází ke spalování vzniklého bioplynu. Zbytkové teplo se bude využívat na sušení zemědělských komodit. Závěrem bakalářské práce je energetické a environmentální vyhodnocení navrhovaného zařízení.
Abstract in different language: At the beginning the required parameters of the model farm are described including the functioning of the biogas station. The biogas station uses the material produced or grown directly on the farm. Technical parameters, process of biogas production and input raw materials are described. The thesis continues by fermenter description. The fermentation of the biodegradable material takes part in here. Electrical and thermal energy will be obtained in cogeneration units where the produced biogas is burned. Residual heat will be used for drying agricultural commodities. The bachelor thesis is concluded by energetic and environmental evaluation of the proposed model farm facilities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charvat_Petr_2014_06_04.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
058806_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,68 kBAdobe PDFView/Open
058806_oponent.pdfPosudek oponenta práce374,12 kBAdobe PDFView/Open
058806_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.