Title: Bybloský námořní obchod a jeho vliv na vzájemné pronikání kultur na Předním východě (ve třetím a druhém tisíciletí před Kristem)
Other Titles: Byblos Maritime Trade and its Impact on Cultural Intermelge on the Middle East (in the Third and Second Millennium before Chist)
Authors: Zerzánová, Kateřina
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12236
Keywords: Byblos;námořní obchod;kulturní vlivy;Přední východ;východní Středomoří;Egypt;sociální transformace;urbanizace Levanty;dálkový obchod;doba bronzová
Keywords in different language: Byblos;maritime trade;cultural influences;Middle east;eastern Mediterranean;Egypt;social transformations;urbanisation of Levant;long-distance trade;bronze age
Abstract: Práce se pokouší definovat potenciální vliv námořního obchodu Byblu na vzájemné pronikání kultur na Předním východě a speciálně se zaměřuje na 3. a 2. tisíciletí př. Kr. V první části je představena klíčová lokalita středomořského pobřeží a její geografické a sociální kontexty, ve druhé části je zkoumán potenciální vliv objevení se námořního obchodu Byblu na společnosti třetího tisíciletí a naznačovány také následky tohoto fenoménu pro druhé tisíciletí př. Kr. Krátce je zde pojednáno o pozici Byblu ve druhém tisíciletí samostatně. Metoda výzkumu je založená na propojování odděleně pojímaných informací o kulturách a jejich vývoji stejně jako na syntézách ve vědeckých článcích, převážně z oboru antropologie a historie, nebo interpretativní archeologie.
Abstract in different language: The work is trying to define the potential influence of the maritime trade of Byblos on mutual cultural penetration within Middle East, with special focus on third and second millennium B.C. First part is introducing the key locality on Mediterranean coast and it´s geographical and social settings, in the second part there is examination of potencial impact of emergence of maritine trade of Byblos on third millennium societies with hinting at it´s consequences even for the second millennia B.C. In short there is also mentioned the position of Byblos in the second millennium separately. The method of research is based on connecting separated informations about cultures and their development as well as on synthesis in scientifical articals, mainly from the field of antropology and history, or interpretative archaeology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Zerzanova _ kopie (2).pdfPlný text práce545,07 kBAdobe PDFView/Open
Zerzanova V.pdfPosudek vedoucího práce436,01 kBAdobe PDFView/Open
Zerzanova O.pdfPosudek oponenta práce373,23 kBAdobe PDFView/Open
Zerzanova.pdfPrůběh obhajoby práce152,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.