Název: Archeologické transformace v městském prostředí
Další názvy: Archaeological transformation processes in urban environment
Autoři: Čapek, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Procházka, Rudolf
Macháček, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12344
Klíčová slova: formační procesy;středověké město;městské stratigrafie;středověká keramika;České Budějovice
Klíčová slova v dalším jazyce: site formation processes;medieval town;urban stratigraphy;medieval pottery;České Budějovice
Abstrakt: Dizertační práce se zabývá archeologickými transformacemi v prostředí středověkých měst z hlediska poznání formačních a postdepozičních procesů, které se podílely na utváření městských stratigrafií a ovlivňovaly i strukturu archeologických kontextů. Studium formačních a postdepozičních procesů vychází z teorií odpadových areálů středověkých měst, které jsou řešeny na příkladu studia středověké keramiky ve vztahu k jejímu nálezovému prostředí. Na základě vzájemných duálních vztahů založených na studiu interakcí a korelací mezi středověkou keramikou a archeologickými kontexty jsou hledány vzájemné vzorce a struktury, které směřují k širším sociálně-ekonomickým a behaviorálním intepretacím, mezi něž patří například poznání mechanismů zacházení s odpadem, dynamiky stratigrafického vývoje nebo biografie a funkční diferenciace archeologických objektů (kontextů) ve specifickém městském prostředí. Nástin modelu formačních a postdepozičních procesů probíhajících v rámci odpadových areálů byl testován na příkladu rozboru středověké keramiky 13. - 15. století, které pocházela ze dvou původních středověkých městských parcel A a B na dvoře radnice v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1.
Abstrakt v dalším jazyce: This PhD thesis is focused on archaeological transformation process in urban environment of High Middle Age towns in the 13th - 15th century in terms of study of formation and postdepositional processes that were involved in creating and forming urban stratigraphy and structures of archaeological contexts. The study of formation and postdepositional processes is based on the theories of site formation processes and refuse management in the medieval towns, which are solved through the study of medieval pottery distribution and relation to its context. Mutual patterns and structures that are leading to broader socio-economic and behavioral interpretations at this close dual relationships based on the study of interactions and correlations between medieval pottery and archaeological context are sought, which includes the knowledge of mechanism of municipal refuse handling, dynamic of depositional processes (adding layers, cutting features etc.) or biography and functional differentiation of archaeological objects (contexts) in urban-built environment. Outline of the model of formation and postdepositional process in urban stratigraphy was tested on the case study of the analysis of medieval pottery from the 13th - 15th century from two original medieval town plots A and B in the court of a nowadays town hall on the square of Premysl Otakar II. in České Budějovice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Capek_dizertace_full version.pdfPlný text práce30,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capek-op-Prochazka.pdfPosudek vedoucího práce375,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Capel_op_Machacek.pdfPosudek oponenta práce721,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Capek.PDFPrůběh obhajoby práce54,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12344

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.