Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorJiráň, Lubošcs
dc.contributor.authorŠvejcar, Ondřejcs
dc.contributor.refereeChvojka, Ondřejcs
dc.contributor.refereeKuna, Martincs
dc.date.accepted2014-02-04cs
dc.date.accessioned2015-04-10T06:42:54Z
dc.date.available2013-09-01cs
dc.date.available2015-04-10T06:42:54Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2013-09-09cs
dc.identifier56511cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/12352
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá vybranými aspekty pohřebního ritu únětické kultury v Čechách. Na základě shromážděných dat z publikovaných pohřebišť této kultury byly testovány otázky sledující variabilitu v rámci pohřebního ritu únětické kultury. K řešení byly použity metody matematické statistiky, analýza hlavních komponent a zpracování dat v prostředí geografických informačních systémů. Testované teoretické otázky byly zaměřeny především na identifikování takových struktur v pohřebním ritu únětické kultury, které by bylo možné interpretovat jako odraz různých společenských kategorií či skupin, a to jak na vertikální, tak i horizontální úrovni. Dále byly sledovány změny mezi oběma základními chronologickými obdobími únětické kultury. Na úrovni celých pohřebních areálů byly testovány možnosti identifikování základních společenských jednotek pravěkých komunit, jako jsou rodiny či domácnosti. Dále byly na této úrovni testovány otázky spojené s vnímáním starších pohřebních areálů založeném na přítomnosti mohylových náspů.cs
dc.format232 (419 730 znaků), I-XCIX,cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectstarší doba bronzovács
dc.subjectúnětická kulturacs
dc.subjectpohřební rituscs
dc.subjectGIScs
dc.subjectPCAcs
dc.subjectprostorová analýzacs
dc.titleVariabilita pohřebního ritu v prostředí únětické kultuycs
dc.title.alternativeThe variability of funerary ritus of Únětice Cultureen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis is dealing with selected aspects of the burial rite of the Unetic culture in Czech. On the basis of the collected data from published burial sites of this culture, the questions testing the variability within the frame of burial rite of the Unetic culture were observed. To obtain the solutions there were used methods of mathematical statistics, principal component analysis and processing of data in geographic information systems. The tested theoretical questions were focused primarily on identifying such structures in the funeral rite of the Únětice culture that could be interpreted as a reflection of different social categories or groups, and that includes both; the vertical and horizontal level. Further, there were observed the changes between the two basic chronological periods of the Únětice culture. At the level of the entire burial grounds there were tested the possibilities of identifying the basic social units of prehistoric communities, such as families or households. Furthermore, at this level there were tested the issues associated with the perception of older burial grounds based on the presence of tumulus mounds.en
dc.subject.translatedearly bronze ageen
dc.subject.translatedÚnětice cultureen
dc.subject.translatedfunerary ritusen
dc.subject.translatedGISen
dc.subject.translatedPCAen
dc.subject.translatedspatial analysisen
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svejcar2013_final.pdfPlný text práce74,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2014_Svejcar_posudek_MK.pdfPosudek vedoucího práce128,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svejcar-op-Chvojka.pdfPosudek oponenta práce390,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Svejcar.PDFPrůběh obhajoby práce72,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12352

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.