Title: Stylistické figury v Citadele Antoina de Saint-Exupéryho.
Other Titles: Stylistic figures in the Citadel by Antoine de Saint-Exupéry.
Authors: Kusbachová, Michaela
Advisor: Fenclová, Marie
Referee: Černíková, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12426
Keywords: stylistika;stylistické figury;komparace;metafora;metonymie;synekdocha;analýza;větné spojky;Citadela;spisovný jazyk;slang;stylistická figura jako odchylka;tropus.
Keywords in different language: stylistics;stylistic figures;comparison;metaphor;metonymie;synecdoche;analysis;conjunctions;Citadel;Saint-Exupéry;language;argot;trope.
Abstract: Diplomová práce se zabývá výskytem a množstvím stylistických figur, jako je komparace, metafora, metonymie a synekdocha v díle francouzského autora Antoina de Saint-Exupéryho, Citadela. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, v jakém množství se jednotlivé figury v literárním díle objevují a která z figur je nejhojnější. Teoretická část prezentuje všechny čtyři vybrané stylistické figury, včetně personifikace, která patří pod metaforu a které je jak v teoretické, tak v praktické části věnován odstavec. Praktická část nabízí analýzu samotné Citadely z hlediska vybraných stylistických figur.
Abstract in different language: This Master Thesis deals with occurrence and quantity of stylistic figures as comparison, metaphor, metonymie and synecdoche in the Citadel by Antoine de Saint-Exupéry. The main goal of this Thesis was to learn the quantity of particular figures in the Citadel and which one is the most numerous. The theoretic part presents all four stylistic figures including the personification which belongs to the metaphor and which is mentioned in the both parts of the Thesis - the theoretic and the practical parts. The practical part proposes the analysis of the Citadel itself from the point of view of the four stylistic figures mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kusbachova.pdfPlný text práce702,77 kBAdobe PDFView/Open
Kusbachova vedouci.PDFPosudek vedoucího práce92,35 kBAdobe PDFView/Open
Kusbachova oponent.PDFPosudek oponenta práce128,5 kBAdobe PDFView/Open
Kusbachova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce474,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12426

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.