Title: Optimalizace svařované plastové nádoby pro ČOV ACO Clarimar 7
Other Titles: Optimization of welded plastic container for WWTP ACO Clarimar 7
Authors: Diviš, Jakub
Advisor: Lašová, Václava
Gazda, Martin
Referee: Hlaváč, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12479
Keywords: svařovaní plastů;vlastnosti plastů;plastová svařovaná konstrukce;výpočet MKP;Siemens NX 8.5
Keywords in different language: welding of plastic;properties of plastic;plastic welded construction;finite element analysis;Siemens NX8.5
Abstract: Obsahem bakalářské práce je optimalizace konstrukčního řešení plastové svařované nádoby za účelem možného snížení nákladů za materiál. Nádrž musí splňovat požadavky, které jsou na ní kladené umístěním na lodi. Dále musí splňovat funkčnost čistírny odpadních vod. Na základě optimalizačního výpočtu v softwaru Siemens NX 8.5 budou zavedeny konstrukční změny do výkresové dokumentace.
Abstract in different language: The content of this bachelor report is the optimization of design welded plastic container for possible reduction cost of materials. The container must meet the requirements for installing on the ship. It must also fulfill the functionality of the wastewater treatment plant. On the basis of the optimization calculation in software Siemens NX 8.5 the design changes will be implemented to the drawing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace S10B0053K.pdfPlný text práce9,4 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Divis.pdfPosudek vedoucího práce648,15 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Divis.pdfPosudek oponenta práce765,9 kBAdobe PDFView/Open
Divis.pdfPrůběh obhajoby práce283,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.