Title: Metody zpracování EEG/ERP signálů
Other Titles: Methods of EEG/ERP signals
Authors: Vencúriková, Veronika
Advisor: Mautner, Pavel
Referee: Nový, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12521
Keywords: EEG;evokované potenciály;zpracování EEG/ERP signálu;průměrování
Keywords in different language: EEG;ERP;EEG/ERP signal processing;averaging
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tématem zpracování záznamu kognitivních evokovaných potenciálů (ERP) a jeho problematikou. První část je věnována biologickému úvodu, ve kterém je popsána funkce centrální nervové soustavy a její struktura. Je zde také objasněn vznik a šířením elektrického signálu touto soustavou. Další část se zabývá úvodem do elektroencefalografie, konkrétně evokovanými potenciály. Praktická část popisuje možnosti dostupných nástrojů pro zpracování EEG/ERP signálů, těmi jsou EEGLAB (toolbox MATLABu) a jeho plugin ERPLAB. Dále navazují metody zpracování ERP, kde je detailně popsán způsob a účel úpravy dat. Součástí práce je charakteristika a implementace pěti vhodně zvolených metod průměrování ERP, které nejsou součástí dostupných programových nástrojů. Poslední část je věnována dosaženým výsledkům a jejich vyhodnocení. Tato práce dále obsahuje uživatelský manuál s popisem instalace a ovládání modulu s funkcemi.
Abstract in different language: This master's thesis addresses the topic of recorded event-related potentials (ERP) processing and problems related to it. The first part is devoted to a biological introduction, which describes functions and the structure of the central nervous system. It explaines the process of invocation and spread of electrical signal through the system. The second part brings an introduction to electroencephalography with focus to evoked potentials. The practical part describes the abilities of well known tools for processing EEG/ERP signals such as EEGLAB (MATLAB toolbox) and its plugin ERPLAB. Next chapter presents methods for processing of ERP and describes the importance and the purpose of data preprocessing. Thesis includes detailed description of characteristics and implementation of five appropriately selected ERP averaging methods, which are not included in the available software tools. The last section is devoted to the results obtained in a practical test and their evaluation. Additionally, this thesis contains user manual describing the installation and the operation of the module.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vencurikova_Veronika_DP.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
A11N0046Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce550,51 kBAdobe PDFView/Open
A11N0046Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce452,31 kBAdobe PDFView/Open
A11N0046Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce219,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.