Title: Počítačem generované holografické stereogramy
Other Titles: Computer generated holographic stereograms
Authors: Šinko, Martin
Advisor: Lobaz, Petr
Referee: Vaněček, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12538
Keywords: holografie;hologram;stereoskopie;počítačem generovaný hologram;stereogram
Keywords in different language: holography;hologram;stereoscopy;CGH;stereogram
Abstract: Hlavním účelem této práce je obeznámení čtenáře se základními principy a základními algoritmy počítačem generovaných holografických stereogramů a s odlišností metod, dle kterých se tyto stereogramy vytvářejí. V první časti této práce je čtenář uveden do kontextu, kde se diskutují klasicky vytvářené stereogramy, opticky zaznamenávané hologramy a mimo jiné i některé důležité pojmy z optiky. Po této časti, přichází samotný popis počítačem generovaných holografických stereogramů zaměřený na diskuzi diskrétního prostoru, ve kterém probíhají všechny výpočty, které jsou s těmito stereogramy spojené. V této diskuzi se následně pokračuje i u zvolených metod pro vytvoření stereogramů. V poslední části práce jsou tyto metody otestovány a porovnávány mezi sebou, zejména s ohledem na kvalitu pozorovaného obrazu.
Abstract in different language: The primary purpose of the thesis is to familiarize reader with the basic methods and the algorithms for computer-generated holographic stereograms (CGHSs) and also with the differences between the methods for creating them. In the first part of the thesis reader will get to know the context of CGHSs including the discussions about classical stereograms, optically recorded holograms and also some basics from Optics. After that part the CGHSs' description focused on the discussion of discrete world used for all CGHSs' computations comes. This type of discussion will continue into the next part where the chosen CGHSs' methods are in the center of interest. In the last part the chosen CGHSs' methods are tested and compared with regards to visual quality of observed image.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFView/Open
A11N0146Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce376,55 kBAdobe PDFView/Open
A11N0146Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce417,31 kBAdobe PDFView/Open
A11N0146Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce224,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.