Title: Specifické typy cestovního ruchu
Other Titles: Specific types of tourism
Authors: Šedivá, Markéta
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Janeček, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12600
Keywords: cestovní ruch;ekoturistika;Plzeňský kraj
Keywords in different language: tourism;ecotourism;Pilsen Region
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ekoturistikou jako specifickým typem cestovního ruchu. Hlavním cílem bylo navrhnout opatření vedoucí k posílení ekoturistiky ve vybrané destinaci, v tomto případě v Plzeňském kraji. V první části práce jsou vysvětleny teoretické pojmy z oblasti cestovního ruchu. Další kapitola nás blíže seznámí s ekoturistikou. Je zde vysvětlen její význam, její rozšíření ve světě a u nás a její dopady na životní prostředí. V rámci této bakalářské práce bylo také uskutečněno dotazníkové šetření analyzující ekoturistiku v Plzeňském kraji. Následně byla tato destinace popsána a za pomoci údajů zjištěných prostřednictvím dotazníkového šetření, byla provedena SWOT analýza této destinace. Závěr práce je věnován návrhům vedoucím k posílení ekoturismu s Plzeňském kraji.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the ecotourism as a specific type of tourism. The aim of this bachelor thesis was to propose measures to strengthen ecotourism in the selected destination, in this case in Pilsen Region. The first part deals with theoretical background of tourism. The second part focuses on the ecotourism, explains its importance, its expansion in the world and in the Czech Republic and its impact on the environment. Thesis contains research which analyses situation of ecotourism in Pilsen Region. Based on the research destination is described by SWOT analysis. The conclusion addresses the proposals to strengthen the ecotourism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Marketa_Sediva Specificke typy cestovniho ruchu.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Sediva_V.pdfPosudek vedoucího práce537,01 kBAdobe PDFView/Open
Sediva_O.pdfPosudek oponenta práce621,22 kBAdobe PDFView/Open
Sediva_P.pdfPrůběh obhajoby práce177,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.