Title: Řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku
Other Titles: Customer relationship management in selected company
Authors: Langová, Alena
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Lomská, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12609
Keywords: management vztahu se zákazníky;procesy;lidé;technologie
Keywords in different language: customer relationship management;processes;people;technology
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na řízení vztahů se zákazníky ve společnosti DEKTRADE a.s. Téma bylo zvoleno, protože CRM je v současné době velice důležité téma a společnost tím může získat výraznou konkurenční výhodu. To ovšem za předpokladu správného a komplexního chápání problematiky řízení vztahů se zákazníky. Cílem práce bylo zhodnocení úrovně využívání CRM ve společnosti DEKTRADE a.s. na základě získaných teoretických znalostí. V práci byl nejprve zpracován teoretický úvod a následně byla práce zaměřena na praktické využívání CRM ve společnosti. V práci jsou popsány především tři hlavní oblasti CRM, které jsou nedílnou součástí CRM. Jsou jimi procesy, lidé a technologie. Tyto tři oblasti byly popsány a následně zhodnoceny. Práce obsahuje doporučení vedoucí ke zlepšení úrovně CRM ve společnosti, které společnost může v praktické činnosti uplatnit.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focuses on Customer Relationship Management (CRM) in the company DEKTRADE a.s. The theme was chosen because CRM is currently a very important topic, and the company can gain a distinct competitive advantage. This is of course supposing the correct and comprehensive understanding of the CRM issue. The aim of this study was to assess the level of CRM use in the company DEKTRADE a.s. on the basis of theoretical knowledge. In this study the theoretical introduction was elaborated and then the work was focused on the practical use of CRM in the company. In the study primarily three main areas of CRM, where described, which are integral to CRM. These are precesses, people and technology. These three areas were described and evaluated. The work includes recommendations to improve the level of CRM in the company, which can the company apply in practice.
Rights: Plný text práce není zpřístupněn.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langova_R.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP241,09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_Langova_Alena.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Langova_V.pdfPosudek vedoucího práce563,97 kBAdobe PDFView/Open
Langova_O.pdfPosudek oponenta práce401,42 kBAdobe PDFView/Open
Langova_P.pdfPrůběh obhajoby práce191,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.