Title: Event marketing - návrh zlepšujících opatření pro konkrétní akci
Other Titles: Event marketing - suggestion for improvement of a selected event
Authors: Oudesová, Andrea
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12643
Keywords: event;event marketing;event marketingová strategie
Keywords in different language: event;event marketing;event marketing action
Abstract: Cílem bakalářské práce je definovat pojmy "event" a "event marketing" v rámci marketingového mixu a následně aplikovat toto teoretické vymezení na konkrétní událost "Prokopská pouť". Dílčím cílem je poukázat na možnosti vylepšení dané události, které jsou vyhodnoceny na základě dotazníkového šetření. Bakalářskou práci tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu "event" a "event marketing" a na začlenění nástroje event marketing do marketingového mixu. Dále se věnuje analýze procesu plánování a samotné tvorbě event marketingové události. Praktická část analyzuje vybrané aspekty akce "Prokopská pouť" pořádanou sdružením Spolek Prokop Příbram. Na základě dotazníkového šetření jsou navržena zlepšující opatření, jejichž aplikace by mohla dané události v příštích letech významně pomoci ke zvýšení jejího renomé, větší návštěvnosti a spokojenosti účastníků a tím i snazšího dosažení cílů event marketingové události.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to define concepts of an event and event marketing within the frame of marketing mix and apply these definitions to specific event "Prokopská pouť". Secondary target is to show the possibilities of the event's improvement obtained on the basis of the survey. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis is focused on definitions of an event and event marketing as well as on the inclusion of event marketing as a part of marketing mix. In the thesis is also explained process of planning and creation of event marketing itself. The practical part analyses selected aspects of the event "Prokopská pouť" organized by the association Spolek Prokop Příbram. Based on the results of the survey, new improvement measures are proposed. Application of these measures could significantly help to this event in the next few years especially in the form of increasing its reputation, greater attendance and satisfaction of its participants which represents the objectives of event marketing in general.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oudesova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Oudesova A. - V.pdfPosudek vedoucího práce681,29 kBAdobe PDFView/Open
Oudesova A. - O.PDFPosudek oponenta práce547,86 kBAdobe PDFView/Open
Oudesova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce177,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.