Název: Event marketing - návrh zlepšujících opatření pro konkrétní akci
Další názvy: Event marketing - suggestion for improvement of a selected event
Autoři: Oudesová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12643
Klíčová slova: event;event marketing;event marketingová strategie
Klíčová slova v dalším jazyce: event;event marketing;event marketing action
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je definovat pojmy "event" a "event marketing" v rámci marketingového mixu a následně aplikovat toto teoretické vymezení na konkrétní událost "Prokopská pouť". Dílčím cílem je poukázat na možnosti vylepšení dané události, které jsou vyhodnoceny na základě dotazníkového šetření. Bakalářskou práci tvoří teoretická a praktická část. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu "event" a "event marketing" a na začlenění nástroje event marketing do marketingového mixu. Dále se věnuje analýze procesu plánování a samotné tvorbě event marketingové události. Praktická část analyzuje vybrané aspekty akce "Prokopská pouť" pořádanou sdružením Spolek Prokop Příbram. Na základě dotazníkového šetření jsou navržena zlepšující opatření, jejichž aplikace by mohla dané události v příštích letech významně pomoci ke zvýšení jejího renomé, větší návštěvnosti a spokojenosti účastníků a tím i snazšího dosažení cílů event marketingové události.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to define concepts of an event and event marketing within the frame of marketing mix and apply these definitions to specific event "Prokopská pouť". Secondary target is to show the possibilities of the event's improvement obtained on the basis of the survey. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis is focused on definitions of an event and event marketing as well as on the inclusion of event marketing as a part of marketing mix. In the thesis is also explained process of planning and creation of event marketing itself. The practical part analyses selected aspects of the event "Prokopská pouť" organized by the association Spolek Prokop Příbram. Based on the results of the survey, new improvement measures are proposed. Application of these measures could significantly help to this event in the next few years especially in the form of increasing its reputation, greater attendance and satisfaction of its participants which represents the objectives of event marketing in general.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
oudesova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oudesova A. - V.pdfPosudek vedoucího práce681,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oudesova A. - O.PDFPosudek oponenta práce547,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oudesova prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce177,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12643

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.